G1061 Mineralogie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kamil Sobek (pomocník)
Mgr. František Novotný (pomocník)
Mgr. Lenka Skřápková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 G1,01004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G1061/01: St 8:00–9:50 Gs,-1011, Z. Losos, F. Novotný, L. Skřápková, K. Sobek, R. Škoda
G1061/02: Út 16:00–17:50 Gs,-1011, Z. Losos, F. Novotný, L. Skřápková, K. Sobek, R. Škoda
G1061/03: Út 14:00–15:50 Gs,-1011, Z. Losos, F. Novotný, L. Skřápková, K. Sobek, R. Škoda
Předpoklady
! G1061k Mineralogie && ! NOW ( G1061k Mineralogie ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang )|| CST:CJV_DIAL Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II )))
Znalost základů mineralogie, chemie a fyziky na úrovni středoškolských učebnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a procesy v mineralogii. Po absolvování předmětu má student přehled o základních horninotvorných a ložiskotvorných minerálech, jejich vlastnostech a systematice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumnět základům morfologické a strukturní krystalografie;
- schopen určit soustavu a krystalové tvary krystalů z holoedrických oddělení souměrnosti
- teoreticky znát cca 50 hlavních minerálů, jejich chemické vzorce, vlastnosti, genezi a využití v praxi
- schopen dle morfologie, fyzikálních vlastností a teoretických znalostí prakticky určit hlavní horninotvorné a ložiskotvorné minerály
Osnova
 • I. Krystalová chemie jako základ pro představu výstavby struktur minerálů (vlastnosti atomů, iontů, jejich vzájemné interakce a vazby)
 • II. Strukturní krystalografie - základní představa o periodickém a neperiodickém uspořádání. Základní zákonitosti periodicity částic, popis periodicity, operace, prvky a grupy symetrie. Základní typy struktur a jevy se strukturou sovisející (polymorfie, polytipie, metamiktní stav, dvojčatění). Základní metody výzkumu struktur.
 • III. Morfologická krystalografie jako odraz vnitřního uspořádání částic hmoty; symetrie, tvary, projekce, krystalizace, srůsty.
 • IV. Fyzikální vlastnosti minerálů; jako důsledek jejich struktury (mechanické vlastnosti, barva, základy optiky, radioaktivita a další).
 • V. Chemie minerálů - seznámení s možnostmi popisu chemického složení, základní analytické metody a zpracování výsledků a jejich grafická prezentace.
 • VI. Stabilita minerálů - základy termodynamiky využití fázových diagramů v mineralogii. Genetická mineralogie - část zaměřená na vysvětlení základních pochodů vzniku minerálů v přírodě.
 • VII. Krystalochemická klasifikace minerálů. Nerost, varieta, pevné roztoky, izomorfní skupiny. Mineralogické názvosloví. Minerální asociace, parageneze.
 • VIII. Prvky: (Au, Ag, Cu, Pt, Fe, diamant, grafit, S). Sulfidy: sfalerit, chalkopyrit, bornit, galenit, pyrhotin, nikelín, molybdenit, cinabarit, covellín, chalkozín, argentit. Pyrit, markazit, arzenopyrit, antimonit, tetraedrit, proustit, pyrargyrit, realgar, auripigment.Halovce: halit, sylvín, carnallit, fluorit.
 • IX. Oxidy a hydroxidy:minerály SiO2, hematit, korund, ilmenit, rutil, kasiterit,spinelidy (magnetit, spinel, chromit), chryzoberyl, uraninit, kuprit. Gibbsit, brucit, manganit, goethit, lepidokrokit, diaspor, boehmit, limonit, bauxit.
 • X. Sulfáty. Bezvodé: anhydrit, baryt, celestin, anglezit., vodnaté: sádrovec, chalkantit, melanterit, epsomit, kamence. Karbonáty. Kalcitový strukturní typ: kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit., dolomitový strukturní typ: dolomit, ankerit., aragonitový strukturní typ: aragonit, cerusit., struktury s jiným uspořádáním: malachit, azurit. Fosfáty a jiné skupiny: monazit, apatit, pyromorfit, erytrín, annabergit, vivianit, autunit, torbernit. Scheelit, wulfenit, krokoit, wolframit, columbit.
 • XI.Silikáty. a/ Tektosilikáty: živce (ortoklas, mikroklin, sanidin, adulár, plagioklasy), foidy (analcim, leucit, nefelín), zeolity b/ Fylosilikáty: mastek, slídy (muskovit, paragonit, biotit, flogopit, lepidolit, cinvaldit), chlority, minerály serpentinitové skupiny, prehnit, jílové minerály, glaukonit XII. c/ Inosilikáty: pyroxeny (enstatit, bronzit, hyperspen, diopsid, hedenbergit, augit, jadeit, spodumen), amfiboly (antofylit, tremolit, aktinolit, amfibol obecný a čedičový, glaukofan), pyroxenoidy (wollastonit) d/ Cyklosilikáty: turmalíny, beryl, cordierit e/ Nesosilikáty: skupina olivínu, chondrodit, granáty, minerály Al2SiO5, staurolit, chloritoid, titanit, topaz, zirkon f/ Sorosilikáty: skupina zoisitu a epidotu, vesuvian, prehnit
Literatura
  povinná literatura
 • Chvátal, Marek. Mineralogie pro první ročník- Krystalografie. Skripta UK Praha, 1999, 179 s., ISBN 80-7184-998-7, nakladatelství Karolinum.
  doporučená literatura
 • KLEIN, Cornelis, James Dwight DANA a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineral science. Translated by Juraj Majzlan. Slovak ed. (22nd ed). Bratislava: OIKOS-LUMON, 2006. xiv, 666. ISBN 8096853554. info
 • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineralogy : (after James D. Dana). 21st ed. New York: John Wiley & Sons, 1993. xii, 681 s. ISBN 0-471-57452-X. info
 • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
 • NESSE, William D. Introduction to mineralogy. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xv, 480. ISBN 9780199859764. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
 • HEJTMAN, Bohuslav a Jiří KONTA. Horninotvorné minerály. 2. vyd., v NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 307 s. URL info
 • CHOJNACKI, Józef. Základy chemické a fyzikální krystalografie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 509 s. URL info
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 1998. 226 s. ISBN 8070678569. info
 • ZOLTAI, Tibor a James H. STOUT. Mineralogy :concepts and principles. Minneapolis, Minnesota: Burgess publishing company, 1985. x, 505 s. ISBN 0-8087-2606-4. info
 • LUKÁČ, Rudolf. Všeobecná mineralógia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. 319 s. info
 • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslav KOKTA. Mineralogie. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
Výukové metody
přednášky a praktická cvičení
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška a praktické poznávání minerálů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://mineralogie.sci.muni.cz
Předpokladem úspěšného ukončeni předmětu je 80%-ní účast v praktických cvičeních a dosažení 60% úspěšnosti v písemném zkušebním testu. Ústní zkouška má praktickou část - určovaní 5 kusů typických vzorků probíraných minerálů a teoretickou část - v rozsahu sylabu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G1061