GA231 Holocén

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Nohálová (přednášející)
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–12:50 G2,02003, St 13:00–13:50 G2,02003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní znalost rostlinných ekosystémů a jejich změn v důsledku přírodního prostředí a lidského působení v Holocénu
Výstupy z učení
Písemný test Základní znalost rostlinných ekosystémů a jejich změn v důsledku přírodního prostředí a lidského ovlivnění v Holocénu
Osnova
 • 1. Chronostratigrafe holocénu, klimatické oscilace, ledovcové vrty, složení atmosféry, deglaciace, vývoj klimatu na hranici pleistocén/holocén a v holocénu, antropogenní dopady;
 • 2. Metody datování: 14C, opticky stimulovaná luminiscence, termoluminiscence, dendrochronologie, praktické aplikace, laboratoře;
 • 3. Rostlinné ekosystémy – ekologická valence, strategie rostlin, zonální x azonální vegetace, společenstva klimaxová, refugia – primární x sekundární ekologická sukcese, vegetace v posledním glaciálu, vliv vzrůstu teplot a humidity, holocenní klimatické optimum. Fauna konce pleistocénu a v holocénu: vymírání velkých savců, změny ve složení společenstev drobných savců, a malakofauny; příklady;
 • 4. Reliéf krajiny, fyzikální a chemické zvětrávání, svahové, fluviální, krasové, kryogenní, eolické a antropogení procesy, Vývoj geomorfologických tvarů v různých částech krajiny, vliv rekultivace na erozní poměry v krajině;
 • 5. Vývoj půd v holocénu, půdotvorné procesy, klasifikace půd, dokumentace půdních profilů, odběr vzorků, pedochemické analýzy, interpretace, antropogenní ovlivnění půd;
 • 6. Archeologie - období a jejich trvání (paleolit, neolit, apod.), charakteristika jednotlivých období, typické znaky, významné nálezy, badatelé, lokality;
 • 7. Domestikace, vymezení pojmu, počátky domestikace, charakteristika jednotlivých domácích druhů (hlavně tur, ovce/koza, prase, kůň, pes;
 • 8. Vliv lidské činnosti na vegetaci, změny před nástupem zemědělství, neolit, základní pěstované plodiny a vývoj změn hospodaření v krajině;
 • 9. Palynologie – pylová zrna a spory + tzv. nepylové objekty, výhody a nevýhody metody, pylové diagramy - detekce změn rostlinného pokryvu, klimatické změny, intenzita lidského působení, lokality. Izotopové studie a jejich využití, příklady (uhlík a dusík).
Literatura
 • The Holocene :an environmental history. Edited by Neil Roberts. 2013. ISBN 9781405155212. info
 • Climate change and cultural dynamicsa global perspective on mid-Holocene transitions. Edited by David G. Anderson - Kirk A. Maasch - Daniel H. Sandweiss. London: Elsevier, 2007. xxv, 575 p. ISBN 0120883902. info
 • European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Edited by Burkhard Frenzel - J. Vandenberghe - Cornelis Kasse - Sjoerd Bohncke -. New York: Gustav Fischer Verlag, 1995. vi, 226. ISBN 3437308068. info
Výukové metody
Přednášky, praktické příklady
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/GA231