GA801 Chemické základy geologických procesů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Synková (pomocník)
Garance
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 G2,02003, Čt 13:00–13:50 G2,02003
Předpoklady
! GA800 Pokročilá geochemie && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět směřuje k opakování chemie v rozsahu středoškolského učiva se zdůrazněním oblastí probíraných v rámci výuky geochemie. Absolvent kurzu by měl mít přehled v základních chemických pojmech, zvládat názvosloví anorganické chemie a základní chemické výpočty a měl by mít přehled o nejdůležitějších prvcích a sloučeninách, což mu pomůže s pochopením geochemických a environmentálních procesů probíraných v rámci studia geologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
pojmenovávat anorganické látky;
řešit základní chemické výpočty;
porovnat hlavní skupiny anorganických sloučenin;
analyzovat chemickou povahu geologických procesů.
Osnova
 • Základní pojmy: Hmota a energie, látkové množství, molární hmotnost, částice, názvy a značky prvků, vzorce, stechiometrické výpočty, koncentrace, aktivita.

  Atomy: Jádro, vnější a vnitřní elektronové slupky. Nuklidy a isotopy. Atomová a hmotová čísla. Radioaktivita, radioaktivní rozpad, alfa, beta a gama radiace, poločas rozpadu.

  Periodická soustava: Elektronová konfigurace prvků, výstavbový princip, periodická tabulka, Earth Scientist's Table of Elements.

  Molekuly: Chemická vazba, elektronegativita a polarita vazeb, vaznost atomů, struktura molekul, krystaly.

  Chemické reakce a chemické rovnováhy: Klasifikace reakcí, kinetika, katalýza, chemická rovnováha.

  Základy termodynamiky: Energie, entropie, Gibbsova funkce.

  Teorie kyselin a zásad: Kyseliny, zásady, disociační konstanty.

  Oxidačně-redukční reakce: Eh, pe, vyčíslování rovnic.

  Anorganická chemie: Chemické názvy a vzorce anorganických sloučenin, oxidační číslo, názvosloví, binární sloučeniny (halogenidy, sulfidy, oxidy), názvosloví kyselin, iontů a solí.

  Organická chemie: Struktura, vazby, rozdělení, názvosloví. Přehled geochemicky důležitých skupin (uhlovodíky, proteiny, lipidy, lignin, organická hmota v recentních sedimentech a sedimentárních horninách, ropa, rašelina, bitumenní a antracitové uhlí, radio-karbonová metoda).
Literatura
  doporučená literatura
 • Přehled středoškolské chemie. Edited by Jiří Vacík. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 365 s. ISBN 80-7235-108-7. info
 • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce : pro střední školy. 4. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005. 119 s. ISBN 8025300315. info
 • STOKER, Howard Stephen. Introduction to chemical principles. 3rd ed. New York: Macmillan Publishing, 1990. 690 s. ISBN 0-02-417761-X. info
 • COTTON, F. Albert. Advanced inorganic chemistry. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xv, 1355. ISBN 0471199575. info
 • GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. Chemistry of the elements. Second edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. xxii, 1341. ISBN 0750633654. info
  neurčeno
 • GILL, Robin. Chemical fundamentals of geology and evinronmental geoscience. Third edition. Hoboken, NJ, USA: Wiley Blackwell, 2015. xii, 267. ISBN 9780470656655. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, práce na úkolech (doma i ve škole), průběžné testy
Metody hodnocení
Průběžné testy, vypracování úkolů, závěrečný písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v podzimním semestru 2021/2022.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/GA801