M1130 Seminář z matematiky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakovat základní učivo střední školy potřebné pro přednášky z matematické analýzy, lineární algebry a diskrétní matematiky a tam, kde je potřeba doplnit cvičení z těchto tří předmětů. Po absolvování semináře budou studenti schopni provádět správný zápis matematických tvrzení, dělat jednodušší důkazy, zvládat výpočty s nerovnostmi, základními funkcemi, dělitelností, polynomy a provádět jednoduché kombinatorické úvahy.
Výstupy z učení
Po absolvování by měl být student schopen provádět správně matematický zápis, formulovat správně matematická tvrzení a jednoduché důkazy. Neměla by mu již dělat potíže středoškolská matematika a základní výpočty.
Osnova
  • Typy důkazů, dělitelnost, polynomy, kvadratické rovnice, funkce a jejich grafy, logaritmické a exponenciální funkce. Jednoduché důkazy z analýzy a lineární algebry. Některé základní kombinatorické techniky.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh I. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 278 s. ISBN 80-210-1202-1. info
  • HORÁK, Pavel. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 221 s. ISBN 8021018534. info
Výukové metody
Praktické cvičení, kdy je nepostradatelná interakce mezi učitelem a studenty. Základní výukovou metodou je dělání chyb studenty při počítání příkladů u tabule, které ostatní za přispění učitele aktivně korigují.
Metody hodnocení
Během semestru se budou psát 3 (on-line) písemky z probírané látky; každá písemka bude bodována 20 body. K udělení zápočtu je nutné získat alespoň polovinu 30 bodů z celkového počtu bodů a z každé písemky aspoň 5 bodů. Dále se požaduje aktivní účast na cvičení, kterou lze případně nahradit psaním domácích úloh.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/M1130