MDG01 Zobrazovací metody 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokládá se dobrá prostorová představivost a základní znalosti stereometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je prvním z kurzů zobrazovacích metod, které tvoří základ studia deskriptivní geometrie. Kurz "Zobrazovací metody 1" obsahuje přehled všech zobrazovacích metod a obecných vlastností rovnoběžné a středové projekce prostoru na rovinu.
Z konkrétních zobrazovacích metod je podrobně probrána Mongeova zobrazovací metoda a její aplikace. Podrobně jsou rozebrány polohové a metrické úlohy, zobrazení kružnice, hranatých a oblých těles a jejich rovinný řezů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zobrazit v Mongeově zobrazovací metodě kružnici, hranatá a rotační tělesa;
- řešit v Mongeově zobrazovací metodě polohové a metrické úlohy;
- v Mongeově zobrazovací metodě sestrojit řez hranatého nebo rotačního tělesa.
Osnova
 • 1. Přehled zobrazovacích způsobů; promítací aparát, dvojobrazová zobrazení, dvojstopá zobrazení.
 • 2. Invarianty rovnoběžného a středového zobrazení; dělící poměr tří bodů.
 • 3. Afinní vztah mezi kružnicí a elipsou.
 • 4. Mongeova zobrazovací metoda: zobrazení lineárních útvarů, řešení polohových a metrických úloh, zobrazení kružnice, zobrazení hranatých a oblých těles.
 • 5. Řezy těles rovinou, průnik dvou těles.
Literatura
  doporučená literatura
 • KRAEMER, Emil. Zobrazovací metody : (promítání rovnoběžné). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 246-460. ISBN 8004217788. info
 • Urban A., Deskriptivní geometrie I, (2. vydání), SNTL Praha 1977
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972, 429 s. URL info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966, 313 s. URL info
 • GARDNER, Martin. Matematičeskije čudesa i tajny : matematičeskije fokusy i golovolomki. Translated by V. S. Berman. Moskva: Nauka, 1964, 126 s. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení. Samostatná práce - výkresy.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná (důraz kladen na samostatné zvládnutí techniky Mongeovy zobrazovací metody) a ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba zvládnout teorii rovnoběžných a středových projekcí a techniky Mongeovy zobrazovací metody.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/MDG01