XS130 Psychologie osobnosti

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 31/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět základní terminologii a vybraným teoriím osobnosti. Cílem kurzu je seznámit studenty se základní psychologickou terminologií a vybranými tématy z psychologie osobnosti.
Výstupy z učení
Studenti budou rozumět terminologii užívané v oblasti Psychologie osobnosti. Porozumí struktuře a dynamice osobnosti. Budou znát vybrané osobnostní teorie. Vyzkouší si některé osobnostní testy a prohloubí tak vlastní sebepoznání.
Osnova
 • 1. Cíle a předmět psychologie osobnosti (geneze, struktura, dynamika osobnosti, úkol poznávací, prognostický a přetvářecí). Vztah k výchově.
 • 2. Osobnost jako popsatelný systém. Definice osobnosti. Snahy o uspořádání systému osobnosti. Modely osobnosti (Credos…). Vlastnosti osobnosti a jejich uspořádání.
 • 3. Faktorový přístup a typologie, faktorová analýza (Eysenck, Cattell). Vztah k diagnostice, možnosti diagnostiky osobnosti. Systém BIG 5 – lexikální přístup.
 • 4. Typologie osobnosti – archaické i novodobé. Konstituční typologie. Různá kritéria pro tvorbu typologií - Kretschmer, Jung, Loevingerová, Kováč, Fromm… Výhody a rizika typologizování. Popis osobnosti v práci učitele.
 • 5. Vrstvy osobnosti (Platón, Freud…)
 • 6. Jáství jako pohled „zevnitř“. Sebeuvědomování, sepoznávání, sebebehodnocení, sebevědomí, sebeúcta. Sebepojetí. Vliv rodiny a školy na sebepojetí. Možnosti diagnostiky sebepojetí.
 • 7. Osobnostní rozvoj. Možnosti, metody, modely, zábrany. Osobnostní rozvoj a škola.
 • 8. Teorie osobnosti. Smysl, způsoby tvorby teorií osobnosti. Vztažné rámce pro konstrukci teorie. Vztah k poradenství a psychoterapii. Vztah k edukaci.
 • 9. Alfred Adler - Individuální psychologie. Usilování o nadřazenost jako hnací síla. Komplex méněcennosti. Pojem životní styl. Rodinné a sourozenecké typologie. Význam pro výchovu a poradenství.
 • 10. Viktor Frankl – Logoterapie. Existence, existenciální úzkosti, smysluplnost bytí. Objevování smyslu.
 • 11. Erich Fromm - Psychosociální teorie. Produktivní a neproduktivní typy charakteru. Socializace a asimilace.
 • 12. Karen Horneyová – Interpersonální teorie. Neurózy, úzkosti a sociální faktory, kultura společnosti a země a její vliv na vývoj osobnosti.
 • 13. Carl Ransom Rogers – Humanistická teorie. Ochrana lidské individuality. Optimistický pohled na člověka, směřování k sebeaktualizaci. Zdravá a patologická osobnost. Na člověka zaměřená terapie. Implikace pro pedagogickou praxi.
 • 14. Další teorie osobnosti dle domluvy (Freud, Erikson, Jung a jiní).
Literatura
  doporučená literatura
 • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd.2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISBN 9788020016805. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti : [obor v pohybu]. Vyd. 5., rozš., V Grada Pub. Praha: Grada, 2007. 196 s. ISBN 9788024711744. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 175 s. ISBN 80-7178-606-3. info
  neurčeno
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti hlavní témata, současné přístupy. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2012. 1 online. URL info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 9788024618326. info
Výukové metody
Přednáška s diskusemi. Cvičení ve skupinách, možnost aplikace vybraných diagnostických metod.
Metody hodnocení
Zakončení - výstup z práce ve skupinách, případně esej na zadané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/XS130