Z0026 Fyzická geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
4/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Honek (cvičící)
Mgr. Lenka Ondráčková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 A,01026, St 8:00–9:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0026/01: Út 8:00–8:50 Z3,02045, D. Honek, L. Ondráčková
Z0026/02: Po 10:00–10:50 Z3,02045, D. Honek, L. Ondráčková
Z0026/03: Po 9:00–9:50 Z4,02028, D. Honek, L. Ondráčková
Z0026/04: Po 8:00–8:50 Z4,02028, D. Honek, L. Ondráčková
Z0026/05: Po 18:00–18:50 Z5,02004, D. Honek, L. Ondráčková
Předpoklady
(! NOWANY ( Z0026p Fyzická geografie ) && ! NOWANY ( Z0026c Fyzická geografie-cvičení ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává základní představu o subsystému fyzickogeografické sféry Země se zaměřením na jednotlivé procesy a jevy, které se v ní odehrávají. Zároveň jde o prezentaci vzájemného propojení a souvislostí odehrávajících se procesů, objasnění příčin a mechanismů jejich fungování s uplatněním složkového a celostního pohledu.
Výukové výstupy jsou následující:
- naučit se základům jednotlivých disciplín fyzické geografie;
- rozumět vztahům mezi fyzicko-geografickými složkami krajiny.
Osnova
 • Přednáška: 1. Úvod do studia fyzické geografie: FG jako vědní disciplína, předmět studia, geosféry, fyzickogeografická sféra, členění FG, pomocné disciplíny, postavení FG v rámci systému geografických věd, celostní a složkový pohled na FG sféru. 2. Základní poznatky o atmosféře: Atmosféra, vzduch, chemické složení vzduchu, fyzikální vlastnosti. Vertikální struktura atmosféry. Ozon a jeho změny v atmosféře. Antropogenní změny vlastností atmosféry. Počasí, povětrnost, podnebí. 3. Základní meteorologické prvky: Sluneční záření. Dlouhovlnné záření. Radiační a energetická bilance. Teplota půdy. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře (výpar, vlhkost vzduchu, oblaka a oblačnost, mlhy). Srážky. Tlak vzduchu. Proudění vzduchu. Místní větry a místní cirkulační systémy. 4. Všeobecná cirkulace atmosféry: Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty. Cirkulace tropických šířek (TZK, pasáty, antipasáty, monzuny, tropické cyklóny). Cirkulace mimotropických šířek (cyklony, anticyklony, mimotropické monzuny, zonální a meridionální cirkulace). 5. Základy předpovědi počasí: zdroje dat pro předpověď počasí, druhy předpovědi, metody krátkodobé předpovědi, dlouhodobá předpověď. 6. Klimatické klasifikace: metody klasifikace, rozdělení klasifikací. Konvenční klasifikace Köppena. Genetická klasifikace Alisovova. 7. Změny a kolísání klimatu: základní klimatotvorné faktory (sluneční faktor, vulkanická činnost, interakce oceán-atmosféra, skleníkový efekt, aerosoly). Minulé a současné změny klimatu. Klimatické scénáře. Možné dopady klimatické změny. 8. Hydrosféra: Rozšíření a oběh vody na Zemi. Hydrologické procesy a hydrologická bilance. 9. Hydrografie: Měrné jednotky odtoku. Hydrografické charakteristiky povodí, říční sítě a koryta řeky 10. Hydrometrie: Měření vodních stavů a průtoků 11. Vodní režim řek: Režim průtoků a typizace řek podle režimu, 12. Hydrologie podpovrchových vod: Zdroje vzniku podpovrchových vod, druhy vody v horninách, pozorování podzemních vod, zásoby, režimy, využívání.. 13. Hydrologie jezer a nádrží: Světové zásoby vody v jezerech a nádržích, morfometrické prvky jezer, vodní bilance, teplotné poměry. 14. Světový oceán: struktura, procesy, vlastnosti vody. 15. Vnitřní stavba Země, litosféra, desková tektonika: vnitřní stavba zemského tělesa, stavba a vlastnosti litosféry a astenosféry, stavba a vlastnosti zemské kůry, makrotvary povrchu Země, geotektonické procesy, pohyb a interakce litosférických desek. 16. Minerály a horniny: horninový cyklus, horninotvorné minerály, vyvřelé horniny, sedimentární horniny, metamorfované horniny, geologická chronologická škála. 17. Tektonické a vulkanické tvary: vrásnění, zlomy, tektonický georeliéf, zemětřesení, stratovulkány, štítové vulkány, vulkanický georeliéf, geografické rozšíření zemětřesné a sopečné aktivity. 18. Zvětrávání a svahové procesy: fyzikální a chemické zvětrávání, šířková zonalita zvětrávacích procesů, tvary zvětrávání a odnosu, gravitační svahové pochody. 19. Říční tvary: ronová a stržová eroze, eroze, transport a akumulace v řekách, georeliéf modelovaný říční činností, fluviální erozní a akumulační tvary. 20. Strukturní georeliéf: vztahy mezi litologií, strukturou a georeliéfem, geomorfologická hodnota hornin, tvary na horizontálně uložených horninách, tvary na ukloněných horninách, tvary na zvrásněných horninách, tvary na rozlámaných horninách, struktura a tvar říční sítě. 21. Pobřežní a eolické tvary: účinky vlnění na pobřeží, erozní a akumulační pobřežní tvary, typy pobřeží, erozní a akumulační eolické tvary, typy písečných dun, spraš. 22. Ledovcové tvary: typy ledovců, geomorfologické účinky horských ledovců, ledovcové štíty, geomorfologické účinky kontinentálních ledovců, mořský led, ledové doby v geologické minulosti. 23. Půdní pokryv Země: stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory a procesy, mezinárodní půdní klasifikace WRB. 24. Biosféra: látkové a energetické toky v ekosystémech, biotop, ekologické faktory a podmínky, sukcese, biomy
Literatura
  povinná literatura
 • STRAHLER, Alan H. Introducing Physical Geography. 5. vyd. : Wiley, 2010. 656 s. ISBN 0-470-13486-0. info
  doporučená literatura
 • STRAHLER, Alan H. a Zeeya MERALI. Visualizing physical geography. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007. xxxi, 592. ISBN 9780470095720. info
  neurčeno
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xix, 684. ISBN 0471238007. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednášky. Látka z přednášky je procvičována v rámci navazujícího předmětu Fyzická geografie - cvičení (Z0026c).
Metody hodnocení
Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování písemné zkoušky. Zkouška má písemnou podobu a skládá se ze sady otázek, které pokrývají všechna přednášená témata. Zkouška tedy obsahuje 17 otázek, za správné zodpovězení otázky lze získat 2 body.
Klasifikace podle bodového zisku z písemky je následující.
22,5 - 24,8 b E
24,81 - 27,1 b D
27,11 - 29,4 b C
29,41 - 31,7 b B
31,71 - 34 b A
Informace učitele
Student by měl prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů, jejich mechanismů, včetně role jednotlivých složek fyzickogeografické sféry. Zároveň jde o vytvření celostního pohledu na procesy a jevy odehrávající se ve fyzickogeografické sféře, v jejich vzájemném propojení a souvislostech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Nutno zapsat na začátku studia v 1. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2015/Z0026