Z0047 Ekonomická geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Kyselý (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:50 Z5,02004, Čt 16:00–17:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0047/01: Út 16:00–17:50 Z6,02006, J. Kyselý
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s prostorovými aspekty ekonomiky, a to jak na globální, tak i na národní a lokální úrovni. Důraz je přitom kladen na hospodářství států střední a východní Evropy, resp. na funkční a prostorovou diferenciaci zemědělství, průmyslu a služeb. Předmět zachycuje minulý vývoj, aktuální stav a částečně i predikci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit a použít základní teorie a koncepty ekonomické geografie;
- použít adekvátní metody výzkumu ekonomické geografie;
- charakterizovat proces přeměny centrálně řízeného hospodářství v tržní ekonomiku (včetně průvodních jevů a fenoménů);
- popsat funkční a prostorovou diferenciaci zemědělství, průmyslu a služeb.
Osnova
 • 1. Vznik a vývoj ekonomické geografie (geografie zemědělství, geografie průmyslu a geografie služeb), základní teorie a koncepty;
 • 2. Kvantitativní a kvalitativní metody ekonomické geografie;
 • 3. Transformace ekonomiky států střední a východní Evropy po roce 1989 s důrazem na prostor České republiky;
 • 4. Vliv přírodních a sociálně ekonomických faktorů na zemědělství;
 • 5. Rostlinná a živočišná výroba v zemědělství;
 • 6. Problém hladu ve světě;
 • 7. Těžba nerostných surovin (dopady, potenciál);
 • 8. Zahraniční investice, investiční pobídky;
 • 9. Průmyslové zóny, brownfieldy;
 • 10. Zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod energií v České republice a ve světě;
 • 11. Výrobní služby, telekomunikace a finanční služby – vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení;
 • 12. Logistika, spotřební služby a maloobchod – vymezení, hlavní vývojové trendy, prostorové rozložení;
 • 13. Globální ekonomická krize na počátku 21. století, další vývoj ekonomiky.
Literatura
  povinná literatura
 • TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 9788073801144. info
 • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozš. V Praze: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 9788024619743. info
  doporučená literatura
 • DICKEN, Peter. Global shift : mapping the changing contours of the world economy. 7th ed. London: Sage, 2015. xxix, 618. ISBN 9781446282106. info
 • KNOX, Paul L., John A. AGNEW a Linda MCCARTHY. The geography of the world economy. 6th ed. New York [N.Y.]: Routledge, 2014. xv, 479. ISBN 9781444184709. info
 • AOYAMA, Yuko, James T. MURPHY a Susan HANSON. Key concepts in economic geography. London: Sage, 2010. vi, 278. ISBN 9781847878946. info
 • COE, Neil M., Philip F. KELLY a Henry Wai-Chung YEUNG. Economic geography : a contemporary introduction. Malden, MA: Blackwell Pub., 2007. xxvi, 426. ISBN 9781405132190. info
 • SPĚVÁČEK, Vojtěch. Transformace české ekonomiky : politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: Linde, 2002. 525 s. ISBN 8086131327. info
 • BIČÍK, Ivan a Vít JANČÁK. Transformační procesy v Českém zemědělství po roce 1990. Praha: UK Praha, 2005. 103 s. ISBN 80-86561-19-4. info
 • JEŽEK, Tomáš. Privatizace české ekonomiky : její kořeny, metody a výsledky. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2006. 142 s. ISBN 8024510693. info
  neurčeno
 • MIRVALD, Stanislav a Jaroslav DOKOUPIL. Cvičení z geografie průmyslu. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1993. 89 s. ISBN 807043077X. info
 • SZCZYRBA, Zdeněk. Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky : (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). 2000. 145 s., 13. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky a diskuze na hodinách. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení, ve kterých se posluchači učí prakticky aplikovat teoretické poznatky získané na přednáškách.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústního zkoušení (obsahem je učivo z přednášek). Podmínkou k účasti na zkoušce je udělení zápočtu za odpovídající docházku na cvičení a vypracování všech zadaných úkolů v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z0047