Z0067 Krajinná ekologie a environmentální geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Krajinná sféra/ekosféra Země. Přírodní krajinné procesy. Globiony a semiglobiony. Unikátní přírodní krajiny světa. Lidské aktivity a procesy v krajině. Kulturní krajina. Životní prostředí a krajinné ekosystémy.
 • Krajinné ekosystémy. Biogeochemické cykly. Metody, procedury a techniky studia krajinných ekosystémů. Přírodní zdroje a jejich vužívání.
 • Oceány a moře. Vodní masy. Mořské ekosystémy. Akvální a semiakvální krajiny. Využívání moří a oceánů. Ochrana oceánů.
 • Suchozemské krajinné ekosystémy. Ideální kontinent. Přírodní krajinné zóny a stupně. Šířková zonalita, koncentricita, sektorovitost. Klasifikace krajinných ekosystémů.
 • Prostorová strukturace krajiny. Krajinná textura a mozaika. Přírodní vertikální/horizontální síly. Změna krajiny, režimy, cykly, rytmy. Krajinné plošky, koridory a sítě. Fungování krajiny. Krajinná matrice.
 • Environmentální témata. Studium měst a jejich životního prostředí, veřejné prostory. Mezinárodní kontext.
 • Trvalá udržitelnost. Historie a současný stav. Summit Země I a II.
 • Environmentální legislativa. Environmentální audit. SEA, EIA, SWOT analýza.
 • Environmentální etika, ekonomie a sociologie.
 • Environmentální vzdělávání. Mezinárodní charta geografického vzdělávání. Environmentální/ekologická témata v geografickém vzdělávání. Projektové učení. Případové studie. Masmédia. Nevládní organizace a ek
Literatura
 • MILLER, George Tyler. Living in the environment :principles, connections, and solutions. 10th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1997. xxiii, 761. ISBN 0-534-51912-1. info
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
 • DUVIGNEAUD, Paul. Ekologická syntéza. Translated by Václav Mezřický. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 414 s. info
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645. info
 • KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. Vyd. 3. Brno: Doplněk, 1998. 125 s. ISBN 80-85765-97-7. info
 • KELLER, Jan. Až na dno blahobytu : (Ke společenským kořenům ekologické krize). Illustrated by Vladimír Jiránek. 1.vyd. Brno: Hnutí Duha, 1993. 127 s. info
 • LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení :(kapitoly o dobrovolné skromnosti). Vyd. 1. Brno: Veronica, 1994. 218 s. ISBN 80-85368-18-8. info
 • GORE, Al. Země na misce vah. Edited by Josef Vavroušek - František Benda - Jan Jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1994. 372 s. ISBN 8085794217. info
 • LOVELOCK, James. Gaia :nový pohled na život na Zemi. Translated by Jan Edlman. 1. vyd. Prešov: Abies, 1993. 175 s. ISBN 80-88699-03-7. info
 • MÍCHAL, Igor. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno: Veronica, 1994. 275 s. ISBN 80-85368-22-6. info
 • LOVELOCK, James. Gaia : živoucí planeta. Translated by Anton Markoš. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994. 221 s. ISBN 8020404368. info
 • Naše společná budoucnost :světová komise pro životní prostředí a rozvoj. Translated by Pavel Korčák. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. 297 s. ISBN 80-85368-07-2. info
 • Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR : Atlas of the evnironment and health of the population of the ČSFR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992. [30] s. info
 • FORMAN, Richard T. T. Land mosaics : the ecology of landscapes and regions. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 632 s. ISBN 0521479800. info
 • GROSS, Meredith Grant a Elizabeth GROSS. Oceanography :a view of earth. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall, 1996. xxiii, 472. ISBN 0-13-231788-5. info
 • NAVEH, Zeev a Arthur S. LIEBERMAN. Landscape ecology : theory and application. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1994. 360 s. ISBN 0387940596. info
 • Chorley, R. J. - Hagget P. Models in geography.London, Methuen&Co. Ltd., 1977. 816 s.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Možno zapsat po získání minim. 15 kreditů z geografie.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim1999/Z0067