Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
5 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Lukáš Patrnčiak (cvičící)
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 ) && NOW ( Z2111 Metody fg. geogr. výzkumu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní cvičení přímo navazuje na předmět Fyzická geografie absolvovaný v prvním semestru. Cílem je seznámení s probranými jevy a procesy na reálných příkladech v krajině. Personálně je cvičení zabezpečováno dvěma vyučujícími, kteří se věnují dílčím disciplínám fyzické geografie - geomorfologie, pedogeografie a biogeografie (dr. Máčka), meteorologie, klimatologie a hydrologie (dr. Šulc). Cvičení má podobu exkurze kombinované s praktickými aktivitami na vybraných lokalitách jižní Moravy. Navštívená místa jsou volena tak, aby postihovala charakteristické typy krajin jižní Moravy. Obsahem je cvičení zaměřeno na seznámení s geologickým podložím, geomorfologické mapování, průzkum půd a popis půdních profilů, mapování rostlinné složky geobiocenóz, mapování využití země, aj. Výukové výstupy předmětu jsou následovné: - předvést fyzicko-geografické jevy a procesy na konkrétních lokalitách v terénu;
- procvičit vybrané metody terénního fyzickogeografického výzkumu.
Výstupy z učení
Výukové výstupy předmětu jsou následovné:
předvést fyzicko-geografické jevy a procesy na konkrétních lokalitách v terénu;
procvičit vybrané metody terénního fyzickogeografického výzkumu.
Student by měl být v závěru kurzu schopen:
použít vybrané metodiky fyzickogeografického výzkumu
Osnova
 • Exkurze a navazující praktické aktivity zahrnují zejména následující tématické okruhy (část geomorfologie, pedogeografie, biogeografie):
 • 1. Seznámení s horninovým složením oblasti a jeho geologickou minulostí, hledání vazeb mezi litologií, půdami a organizmy v ekosystémech, hledání vazeb mezi geologickou stavbou a reliéfem.
 • 2. Mapování mezo- a mikroreliéfu, vymezování elementárních jednotek reliéfu z map a jejich ověřování v terénu, srovnání geomorfologických procesů v různých reliéfových jednotkách.
 • 3. Mapování půdního pokryvu na malém území, popis půdního profilu v kopané půdní sondě.
 • 4. Popis rostlinné složky geobiocenózy, fytocenologický snímek.
 • 6. Syntéza, vymezení základních geoekologických jednotek v navštíveném území.
 • 7. Vymezení kategorií využití země na základě leteckých snímků a topografických map, mapování využití země a krajinné struktury v navštíveném území, hodnocení ekologické stability území.
 • 8. Morfologické parametry vodního toku a povodí v procesu odtoku.
 • 9. Analýza hydrologických dat, hydrometrování, měření s ADCP.
 • 10. Vyhodnocení hydrometrického zápisníku.
 • 11. Exkurze na vodní dílo dle lokality.
 • 12. Studium interakce vodního toku s dalšími krajinotvornými prvky.
Literatura
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xix, 684. ISBN 0471238007. info
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645. info
 • DEMEK, Jaromír. Vybrané kapitoly z krajinné ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 102 s. ISBN 8021021683. info
 • DEMEK, Jaromír. Nauka o krajině. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 234 s. info
Výukové metody
Předmět má podobu pětidenního výjezdu do území momo Brno. Místo konání terénního cvičení se meziročně mění. Studenti si předem vyhledají informace k zadaným tématům, která v terénu prezentují ostatním účastníkům cvičení a využijí je při terénní práci. Výstupem je buď závěrečná zpráva nebo poster, kterým studenti prezentují výsledky dosažené při terénních aktivitách.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za 100% účast na práci v terénu a za vypracování závěrečné zprávy či posteru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: V období červen až září 2020 proběhne bloková výuka předmětu, nahrazující výuku zmeškanou z důvodu koronavirové epidemie. Sledujte IS a e-mail, kde se dovíte více.
Předmět lze zapsat jen současně s předmětem Z2011.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z0121