EN

PřF:Z2012 Geografie ČR - Informace o předmětu

Z2012 Regionální geografie ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
4/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Kyselý (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A,01026, Čt 8:00–9:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z2012/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–9:50 Z3,02045, V. Herber, J. Kyselý
Z2012/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 10:00–10:50 Z3,02045, V. Herber, J. Kyselý
Z2012/04: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 11:00–11:50 Z3,02045, V. Herber, J. Kyselý
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 19 )
Absolvování základní přednášek Z0026 Fyzická geografie a Z3090 Humánní geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 112 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 94/112, pouze zareg.: 4/112
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit Českou republiku jako geografický region. Vedle fyzickogeografického pohledu bude představen i sociální a ekonomický profil České republiky a jejich regionů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat geografickou polohu - vysvětlit vznik ložisek nerostných surovin a popsat místa jejich těžby - charakterizovat vznik a průběh fyzickogeografickcýh procesů a jejich vliv na krajiny - popsat socioekonomické procesy - analyzovat lokalizaci průmyslové a zemědělské výroby a charakterizovat jednotlivá odvětví
Osnova
 • část I - Fyzická geografie
 • 1. Úvod. Geografická poloha ČR a její vliv na přírodní poměry. Základní kartometrické údaje.
 • 2. Reliéf ČR. Geologický vývoj a stavba našeho území. Geomorfologický vývoj České vysočiny a Západních Karpat. Geomorfologická regionalizace a charakteristika jednotlivých geomorfologických celků.
 • 3. Podnebí ČR. Vliv geografických faktorů na klima. Chod klimatických prvků: teplota vzduchu, atmosférické srážky, vlhkost vzduchu, výpar, oblačnost, sluneční svit, vítr. Průběh počasí za typických povětrnostních situací. Kolísání klimatu. Klimatické klasifikace a klimatogeografická členění ČR.
 • 4. Vodstvo ČR. Povrchové vody tekoucí - rozdíly v utváření odtoku v hlavních povodích ČR, hydrografické charakteristiky povodí a řek, jejich režim, řeky České republiky. Povrchové vody stojaté - jezera, rybníky, údolní nádrže. Podpovrchové vody - prosté podzemní vody, minerální vody, jejich význam a rozšíření. Hydrogeografické a hydrologické regionalizace ČR.
 • 5. Půdní pokryv ČR. Půdotvorní činitelé, charakteristika a přehled půd a půdního pokryvu ČR. Půdní fond - současný stav, využívání, ochrana. Eroze půdy. Pedogeografické regiony ČR.
 • 6. Biota ČR. Vývoj bioty. Prostorové rozšíření vegetačních stupňů a jejich specifické vlastnosti. Lesy a jejich funkce v krajině ČR. Biogeografická regionalizace a bioregiony.
 • 7. Krajina ČR. Přírodní krajiny ČR a jejich charakteristika. Typy kulturních krajin. Ochrana přírody a krajiny.
 • část II - Humánní geografie
 • 1. Obyvatelstvo České republiky. Vývoj hlavních populačních trendů, mobilita obyvatelstva. Struktura populace (věková struktura, národnostní složení, ekonomická aktivita, sociální struktura).
 • 2. Systém osídleni ČR. Vývoj osídlení a jeho typologie. Města a jejich vývoj, charakter urbanizačních procesů. Venkovské osídlení, základní charakteristiky a jeho vývoj.
 • 3. Hospodářství České republiky, zvláštnosti historického vývoje, zvláště po roce 1945. Základní charakteristiky územní struktury národní ekonomiky. Přírodní zdroje a nerostné suroviny.
 • 4. Průmysl ČR. Podmínky lokalizace průmyslové výroby, historické zvláštnosti jednotlivých odvětví. Geografická regionalizace průmyslu ČR.
 • 5. Zemědělství České republiky, přírodní podmínky a předpoklady. Ekonomické podmínky zemědělství ČR a historický vývoj. Rostlinná výroba, živočišná výroba. Regionální specializace a diferenciace zemědělství. Lesní hospodářství a vodní zdroje.
 • 6. Doprava v ČR a její regionální diference.
 • 7. Cestovní ruch a rekreace, služby, zahraniční obchod, regionální diference.
 • 8. Sociálně-geografické regiony ČR
Literatura
 • BÁRTA, František. Krajina v České republice. Edited by Jan Němec - František Pojer. Praha: Consult, 2007. 399 s. ISBN 8090348238. info
 • TOUŠEK, Václav, Irena SMOLOVÁ, Miloš FŇUKAL, Martin JUREK a Pavel KLAPKA. Česká republika: portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 136 s. ISBN 8023963058. info
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • Biogeografické členění České republiky. Edited by Martin Culek. Praha: ENIGMA, 1996. 347 s. +. ISBN 80-85368-80-3. info
 • CULEK, Martin, Antonín BUČEK, Vít GRULICH, Pavel HARTL, Antonín HRABICA, Jan KOCIÁN, Štěpán KYJOVSKÝ a Jan LACINA. Biogeografické členění České republiky. II. díl. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. Biogeografické členění ČR, svazek 2. ISBN 80-86064-82-4. info
 • TOMÁŠEK, Milan. Atlas půd České republiky. 1. vyd. Praha: Český geologický ústav, 1995. 36 s., 42. ISBN 80-7075-198-3. info
 • GÖTZ, Antonín a Marie NOVOTNÁ. Geografie zemědělství ČR. Vyd. 2. Plzeň: Západočeská univerzita, 1996. 114 s. ISBN 80-7082-271-6. info
 • HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. Praha: DemoArt, 1996. 395 s., 1. ISBN 80-902154-2-4. info
 • HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice : transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova, 2005. 147 s. ISBN 808674602X. info
 • BROŽA, Vojtěch. Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Vyd. 1. Liberec: Knihy 555, 2005. 251 s. ISBN 8086660117. info
 • Atlas krajiny České republiky.
Výukové metody
Na přednášku navazují semináře z FG ČR a SEG ČR, v nichž studenti plní dílčí úkoly, připravují se a aktivně se zapojují do diskuse k jednotlivým tématům.
Metody hodnocení
Na přednášku navazují semináře z FG ČR a SEG ČR, v nichž studenti plní dílčí úkoly, připravují se a aktivně se zapojují do diskuse k jednotlivým tématům.
V ISu je interaktivní osnova s Odpovědníky a studenti jsou průběžně testováni.
Úspěšné absolvování seminářů a získání souhlasů (zápočtů) z jeho dvou dílčích částí (FG, SEF) je podmínkou k účasti na zkoušce.
Zkouška je písemná a ústní. V písemné části zkoušky tvoří polovinu bodové hodnoty otázky z regionální fyzické geografie ČR a druhou polovinu bodů otázky ze socioekonomické geografie ČR. V každé části písemné zkoušky musí student získat alepoň 50% bodů k hodnocení uspěl. Ústní část zkoušky tvoří 2 otázky (FG+SEG).
Informace učitele
http://www.herber.kvalitne.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Z2012