Z0100 Regionální geografie Amerik

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
Mgr. Miroslav Boček (cvičící)
Mgr. Jan Švaříček (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Rozvrh
Po 8:00–9:50 Z5,02004
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0100/01: Po 18:00–18:50 Z3,02045, J. Švaříček
Z0100/02: Út 19:00–19:50 Z4,02028, M. Boček
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || KREDITY_MIN ( 75 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je studium regionálně geografických diferencí studovaného kontinentu. Postupně jsou analyzovány všechny složky přírodního i sociálně-ekonomického prostředí. Na příkladu vybraných států, eventuálně makroregionů, jsou blíže osvětleny některé specifické problémy kontinentu. Součásti semináře je samostatná práce posluchačů na vybraných regionálně geografických problémech. Studenti si osvojí následující dovednosti: - analyzovat diferenciační faktory přírodního prostředí krajiny;
- charakterizovat sociální a ekonomické podmínky kontinentu;
- identifikovat závažné environmentální a socioekonomické problémy kontinentu.
Osnova
  • Všeobecná charakteristika kontinentů, geografická poloha, rozloha, horizontální a vertikální členitost. Základní rysy geologické stavby, kontinentální štíty, americké variscidy, alpinský vývoj pacifické geosynklinální provincie, paleogeografický význam kvartérního zalednění. Povrch a vodstvo Severní Ameriky. Povrch a vodstvo Jižní Ameriky. Podnebí Severní Ameriky. Podnebí Jižní Ameriky. Půdy, rostlinstvo a živočišstvo amerických kontinentů. Přehledná komplexně geografická charakteristika makroregionů. Význam nadregionálního rozvoje pro rozvojové země. Geografická a politická poloha. Ekonomickogeografická charakteristika podle odvětví NH. Podrobnější geografická charakteristika vybraných (modelových) států, dle osnovy: - zvláštnosti historicko-politického vývoje území - přírodní podmínky a zdroje, vyváženost jednotlivých subsystémů v rámci určitých preferencí - FG x SEG - struktura a rozmístění obyvatelstva a sídel - odvětová a teritoriální struktura průmyslu a zemědělství - komunikační sítě, cestovní ruch a rekreace - zahraničněpolitické a hospodářské vztahy - ekonomicko-geografické regiony
Literatura
  • BAAR, Vladimír a Petr ŠINDLER. Regionální geografie světadílů a oceánů. [D] 2. Č. 2, Amerika, Antarktida, oceány. 1. vyd. V Ostravě: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1989. 231 s. info
  • BAAR, Vladimír. Anglosaská Severní Amerika. 1. vyd. Ostrava: Ateliér Milata, 1994. 162 s. info
  • Encyklopedie Zeměpis světa. Edited by Victoria Egan - Graham Bateman, Translated by Marta Bušková. V Praze: Columbus, 1994. 512 s. ISBN 8071760226. info
  • Geografický místopisný slovník světa. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 924 s. ISBN 8020004459. info
  • AGNEW, John a Paul L. KNOX. The Geography of the world economy :an introduction to economic geography. 2nd ed. London: Arnold, 1994. 436 s. ISBN 0-340-59575-2. info
  • Mocko,Z. a kol. Hospodárská geografie. VŠE Bratislava,1991
  • VOTÝPKA, Jan a Jaroslava JANOUŠOVÁ. Severní Amerika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 420 s. URL info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům přírodního, sociálního, politického, kulturního a ekonomického charakteru.
Metody hodnocení
Účast ne seminářích je povinná, podmínka pro udělení zápočtu - aktivní vystoupení a obhájení referátu. Zkouška má dvě části písemnou (fyzicko-geografická část) a ústní (socio-ekonomická část).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2024.