Z0005 Biogeografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Rozvrh
St 14:00–15:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0005/01: Čt 8:00–9:50 Z3,02045, J. Divíšek
Z0005/02: Po 18:00–19:50 Z4,02028, J. Divíšek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se během studia biogeografie naučí základům této discipliny, jejím ekologickým východiskům; seznámí se se základními zajímavými problémy biogeografie i vhodnými mapovými podklady; získají přehled o disponibilních členěních bioty v ČR i ve světě; budou schopni charakterizovat biogeografické oblasti Země a rozdíly mezi nimi; naučí se základním metodám práce v biogeografii; identifikují dřeviny a základní byliny významné z biogeografického hlediska.
Osnova
 • 1. Předmět a cíl studia biogeografie, její vývoj. Návaznost na příbuzné discipliny.
 • 2. Organismus a prostředí, ekologické podmínky a faktory, ekologická vikariace (interpretace z hlediska biogeografie).
 • 3. Životní formy a strategie, biogeografická pravidla.
 • 4. Šíření rostlin a živočichů. Teorie ostrovů.
 • 5. Geografické extrémy výskytu organismů ve světě a v ČR.
 • 6. Speciace - vznik druhů x vznik společenstev.
 • 7. Jednota živých organismů s prostředím - fytocenóza, ekosystém a geobiocenóza, lesní typy.
 • 8. Areály a jejich znázornění, disjunkce, relikty, endemity, migrace, migroelementy.
 • 9. Metody biogeografického výzkumu.
 • 10. Nové biogeografické členění světa dle IUCN.
 • 10. Alternativní biogeografické členění Země, geografické členění 11. mořského biocyklu.
 • 12. Biogeografické členění střední Evropy.
 • 13. Fytogeografické členění ČR, Silvigeografické členění ČR.
 • 14. Biogeografické členění ČR.
Literatura
 • Fyzická geografie. II. Edited by Stanislav Horník. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 319 s. info
 • Buchar, J.: Zoogeografie. SPN Praha 1983, 199ss.
 • HENDRYCH, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. info
 • MÍCHAL, Igor. Ekologická stabilita. 1. vyd. Brno: Veronica, 1992. 243 s. info
 • AMBROS, Zdeněk a Jan ŠTYKAR. Geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 1999. 63 s. ISBN 8071573973. info
 • Květena České republiky. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný - Jindřich Chrtek - Pavel Tomšovic. 2. vyd. Praha: Academia, 1997. 557 s. ISBN 8020006435. info
 • Květena České socialistické republiky. Edited by Slavomil Hejný - Bohumil Slavík - Jindřich Chrtek - Pavel Tomšovic. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988. 557 s. info
 • PRŮŠA, Eduard. Přirozené lesy České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR ve Státním zemědělském nakladatelství, 1990. 246 s. ISBN 8020900950. info
 • WHITTAKER, Robert H. Island biogeography : ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press, 1998. xi, 285. ISBN 0198500203. info
 • BUČEK, Antonín a Jan LACINA. Geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 1999. 240 s. ISBN 8071574171. info
 • COX, C. Barry a Peter D. MOORE. Biogeography : an ecological and evolutionary approach. 6th ed. Oxford: Blackwell Science, 1999. ix, 298. ISBN 086542778X. info
 • LOMOLINO, Mark V., Brett R. RIDDLE a James H. BROWN. Biogeography. 3rd ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2006. xiii, 845. ISBN 0878930620. info
 • Biogeografické členění České republiky. Edited by Martin Culek. Praha: ENIGMA, 1996. 347 s. +. ISBN 80-85368-80-3. info
 • CULEK, Martin, Antonín BUČEK, Vít GRULICH, Pavel HARTL, Antonín HRABICA, Jan KOCIÁN, Štěpán KYJOVSKÝ a Jan LACINA. Biogeografické členění České republiky. II. díl. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. Biogeografické členění ČR, svazek 2. ISBN 80-86064-82-4. info
 • CULEK, Martin a Vít GRULICH. Biogeografické členění ČR. 2010. info
Výukové metody
Výuka je založena na výkladu s pomoci powerpointu. Přednášky navštěvovat sice není nutné, ale velmi to doporučuji, u zkoušky bývá zřejmé, kdo na ně chodil. Během semestru studenti zpracovávají seminární práci zahrnující mapování vybraného území z biogeografického hlediska, mapování biotopů, profil územím s potenciální a aktuální biotou, zpracování fytocenologických snímků. Součástí cvičení je půldenní exkurse na biologicky a biogeograficky pozoruhodné lokality v okolí Brna. Na ni si studenti připraví přidělené vstupy.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní (cca 30 min.), s možností přípravy. Kvalita seminární práce a aktivita ve cvičeních tvoří cca 30% výsledného hodnocení. Zkoušku je však třeba udělat nejméně na E. Součástí výsledné známky je i ohodnocení poznávání dřevin a některých dalších rostlin běžných v krajině ČR a znalosti jejich rozšíření. Proti poznávačce v Krajinné ekologii je tato rozšířená o další druhy dřevin, znalosti přibližného areálu a ekologických nároků dřevin. Jsou zde přidány i hlavní bylinné indikátory vegetačních stupňů. Tato část tvoří asi 20% výsledné známky. Student předloží vlastnoruční poznámky z exkurse k nahlédnutí vedoucímu semináře, bez toho nelze vykonat zkoušku.
Navazující předměty
Informace učitele
Cvičení z biogeografie má přibližně tento obsah: 1.seznámení s obsahem cvičení, základní a doplňková literatura, organizační pokyny 2. Biogeografie jako věda – objekt studia, členění, historie. Významní vědci a jejich biogeografické poznatky – Linné, Humboldt, Cuvier, Darwin 3. Biogeografická pravidla (Allanovo, Bergmanovo, Jordanovo). Vysvětlení seminární práce. Ukázka větviček biogeograficky významných dřevin (z prezentací) v zimním stavu. 4. Půldenní exkurze (např.PR KAMENNÝ VRCH) - stepní otázka (typické druhy rostlin a živočichů) - různé typy lesa (akátina, pařezinová doubrava, dubohabřina) - ukázky biogeograficky a typologicky významných druhů rostlin 5. Rostliny a biotické faktory - vztah rostlin k teplotě, světlu, vodě, půdní reakci - ukázka těchto rostlin na herbářových položkách 6. Geobiocenologická typologie – trofické řady - přehled jednotlivých trofických řad a meziřad - ukázka rostlinných druhů typických pro jednotlivé trofické řady a meziřady 7. Půldenní exkurze (např. REBEŠOVICKÝ LUH) - ukázka typických druhů lužního lesa - fytocenologický snímek (vysvětlení, 1 zkusný snímek, práce studentů ve skupinách s nakopírovaným klíčem a zápis fytocenologického snímku) 8. Geobiocenologická typlogie – hydrické řady - ukázka rostlinných druhů typických pro jednotlivé hydrické řady - práce na geobiocenologickém profilu (příloha seminární práce) 8.+9. powerpointové prezentace studentů -každý 1 dřevina, 1 bylina/dřevina, 1 zoogeografické téma) - dotazy spojené se seminární prací 10. Půldenní exkurze (např. HÁDY) - Obecně geografická charakteristika území - ukázky různých typů společenstev (stepní, lesní, skalní) - poznávání dřevin - bioindikační hodnota vybraných rostlinných druhů na lokalitách 11. Půldenní exkurze VRANOVICKÝ LUH - zoocenóza luhu se zřetelem na měkkýší faunu (dobrovolná exkurze, možnost náhrady absence za některou exkurzi) Zbývající cvičení jsou součástí uvedených terénních exkursí. Během exkursí si studenti dělají vlastní poznámky a ty pak předloží cvičícím k nahlédnutí a ohodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.