F2423 Početní praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Marek Chrastina, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F2423/01: Út 7:00–9:50 F4,03017
F2423/02: St 16:00–18:50 F4,03017
Předpoklady
Doporučuje se zvládnutí základních operací při derivování a integrování na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání rutinních početních dovedností nezbytných pro bakalářský kurs obecné fyziky a základů biofyziky.
Osnova
 • 1. Dvojný integrál:Fubiniova věta, věta o transformaci integrálu, fyzikální aplikace (plošný obsah, fyzikální charakteristiky dvojrozměrných útvarů se spojitě rozloženou hmotností, tj. hmotnost, těžiště, momenty setrvačnosti).
 • 2. Trojný integrál: Fubiniova věta, věta o transformaci integrálu, fyzikální aplikace (objem, fyzikální charakteristiky trojrozměrných útvarů se spojitě rozloženou hmotností, tj. hmotnost, těžiště, momenty setrvačnosti).
 • 3. Plochy v trojrozměrném euklidovském prostoru: parametrizace, kartézské rovnice.
 • 4. Plošný integrál prvého druhu, fyzikální charakteristiky plošných útvarů (hmotnost, těžiště, moment setrvačnosti).
 • 5. Plošný integrál druhého druhu, fyzikální aplikace (tok vektorového pole plochou).
 • 6. Praktické výpočty plošných integrálů.
 • 7. Integrální věty.
 • 8. Fyzikální aplikace integrálu a integrálních vět: Integrální a difererenciální tvar Maxwellových rovnic.
 • 9. Aplikace integrálních vět v mechanice kontinua.
 • 10. Řady funkcí: Taylorova řada, aplikace (odhady).
 • 11. Řady funkcí: Fourierova řada, aplikace (Fourierova analýza signálu).
 • 12. Základy tenzorové algebry.
Literatura
 • KVASNICA, Jozef. Matematický aparát fyziky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1989. 383 s. ISBN 8020000887. info
Výukové metody
Cvičení založené na řešení typických problémů.
Metody hodnocení
Dle Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, čl. 9, ods. 2 je účast na výuce povinná. Neúčast na výuce je možné nahradit náhradními úkoly, které budou zveřejněny na stránkach předmětu. Na správné řešení každé úlohy jsou dva pokusy. Náhradní úkoly je nutno odevzdat do 24.6.2012. Aktivita na výuce se hodnotí zapsáním čárky příslušnému studentovi. Na konci semestru se stanoví parameter P jako maximum z čísla 1 a z počtů získaných čárek jednotlivými studenty za celý semestr. Semestrální látka je rozdělena do tří dílčích písemek, které se budou psát v průběhu semestra. Studenti, kteří získají méně než P/2 čárek, budou psát čtvrtou písemku z látky celého semestru. Na každou písemku je stanoven časový limit 60 minut. Studenti kombinované formy píšou 3 dílčí písemky. Závěrečné hodnocení se stanoví z neváženého aritmetického průměru všech zápočtových písemek.
Informace učitele
http://physics.muni.cz/~chm/
Přednášky k předmětu jsou obsaženy v předmětu F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2. Vřele doporučuji je absolvovat. Výukové materiály a příklady k procvičování naleznete na webové stránce předmětu: http://physics.muni.cz/~chm/. Upozorňuji, že stránka je průběžne aktualizovaná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.