G7941k Předpisy v inženýrské geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Vlček (přednášející), Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 9. 3. 8:00–16:00 G2,02003, Pá 13. 4. 8:00–16:00 G2,02003
Předpoklady
! G7920 Inženýrská geologie, význam
Úspěšné absolvování předmětu G2121.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům bakalářského i magisterského programu Geologie, kteří si chtějí prohloubit znalosti z předmětu Inženýrská geologie. Cílem předmětu je seznámit je podrobněji s zákony ve vztahu k podnikatelským subjektům, zkoušenými paragrafy pro získání oprávnění provádět, projektovat a vyhodnocovat geologické práce. Příklady z praxe. Testy.
Osnova
  • A. Geologické práce a přímo návazné přepisy 6h Zákon č. 62/1988 o geologických pracích Vyhl. MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčené odborné způsobilosti projektovat provádět a vyhodnocovat geologické práce Vyhl MŽP č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací Vyhl. MŽP č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek B. Související předpisy, možné střety zájmů – výběr 4h Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí Zákon č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 185/2001 Sb. o odpadech 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon) 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších předpisů 266/1994 Sb. o drahách 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 49/1997 Sb. o civilním letectví 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a i výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 20/1987 Sb. o státní památkové péči 256/2001 Sb. o pohřebnictví 18/1997 Sb. o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 312/2001 Sb. o státních hranicích 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 200/1990 Sb.o přestupcích 40/1964 Sb. občanský zákoník 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a další C. Inženýrská geologie ve výstavbě 6h 1. Inženýrská geologie a geotechnika 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, GEOTECHNIKA Rozsah oboru pro autorizované inženýry a techniky (IG00, TG00): Zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce ve složitých případech a stavby pro ukládání odpadů. 2. Základní normy v IG EUROKÓD 7 Navrhování geotechnických konstrukcí ČSN EN 1997 – 1 Obecná pravidla ČSN EN 1997 – 2 Průzkum a zkoušení základové půdy ČSN EN ISO 22475 – 1 1) Geotechnický průzkum a zkoušení a další 3. Resortní přepisy Pozemní komunikace Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 a opravy tiskových chyb SŽDC Předpis S4 železniční spodek D. Geologické práce a EU 2h E. Informační zdroje 2h
Výukové metody
Výuka teoretická i praktická
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
předmět G7941k Předpisy v inženýrské geologii bude vyučován formou bloku v následujících termínech: 9.3.2018 9:00-do dle potřeb, učebna G2, budova 11. 13.4.2018 9:00-do dle potřeb, učebna G2, budova 11.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2019, podzim 2020.