ZD111 Globální klima a užitá hydrologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Přemět je určen pro studenty doktorského studijního programu Geografie - obor Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje základní poznatky z oblasti klimatologie a hydrologie získané v magisterském studiu fyzické geografie o aktuální nové vědecké poznatky. Jde o studium základních aspektů globálního klimatu a jeho kolísání a změn na straně jedné a vybraných problémů aplikované hydrologie na straně druhé.
Výstupy z učení
Posluchač si rozšíří základní poznatky z oblasti klimatologie a hydrologie získané v magisterském studiu fyzické geografie o aktuální nové vědecké poznatky. Jde o studium základních aspektů globálního klimatu a jeho kolísání a změn na straně jedné a vybraných problémů aplikované hydrologie na straně druhé.
Osnova
  • Globální klima: 1. Vícerozměrné metody statistické analýzy klimatických řad. 2. Přístrojové, historické a paleoklimatické údaje 3. Klimatický systém, hlavní klimatotvorné faktory, hypotézy klimatických změn. 4. Modelování klimatu. 5. Klimatické scénáře a metody jejich sestavení. 6. Dopady možné klimatické změny. 7. Energetická podstata klimatického systému, mechanizmy výměny energie a jejich časoprostorový režim 8. Globální cirkulace atmosféry - základní modely a jejich konfrontace 9. Současné antropogenní vlivy na atmosféru a klima - primární a sekundární příměsi (smogy), suchá a mokrá depozice, kyselé srážky, destrukce ozonosféry Aplikovaná hydrologie: 1. Charakteristiky vodního režimu. 2. Hydrologická bilance. 3. Přírodní a antropogenní vlivy na oběh vody v přírodě, odtokový proces. 4. Metody měření a zpracování hydrologických dat. 5. Legislativa v hydrologii. 6. Plány dílčích povodí v České republice. 7. Hydrologické prognózy - informační a varovná služba. 8. Ochrana před povodněmi.
Literatura
  • Houghton, J. T. et al., eds.: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press, Cambridge 2001, 896 s.
  • Říha, J.: Vodní hospodářství. ČVUT Praha, 1990, 239 s.
  • McCarthy, J.J. et al., eds.: Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press, Cambridge 2001, 1050 s.
  • HOUGHTON, John Theodore. Globální oteplování : úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia, 1998. 228 s. ISBN 8020006362. info
  • JONES, J. A. A. Global hydrology : processes, resources and environmental management. 1st pub. Essex: Longman, 1997. x, 399. ISBN 0582098610. info
  • KŘÍŽ, Vladislav. Hydrometrie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 174 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, skupinové projekty
Metody hodnocení
Typ výuky - přednáška Typ zkoušky - ústní
Informace učitele
Student získává představu o nejnovějích vědeckých poznatcích v oblasti globálního klimatu a aplikované hydrologie, které mu umožňují orientovat se v současných vývojových trendech, metodách a přístupech k řešení jednotlivých problémů. Prokazuje pochopení mechanismů a schopnost analýzy a syntézy studovaných klimatologických a hydrologických procesů a jevů se zvláštním zřetelem na jejich dopady v kulturní krajině.
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.