ZD152 Atmosféra (meteorologie a klimatologie)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
4/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Absolvování oboru fyzická geografie v magisterském studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: jen pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s nejnovějšími vědeckými poznatky z vybraných oblastí meteorologie a klimatologie (viz podle specifikace níže) a jejich osvojení pro vlastní vědeckou činnost.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v nejnovějších vědeckých poznatcích ve zvolené oblasti meteorologie a klimatologie
- aplikovat získané metodologické a znalostní poznatky při zpracování vlastní dizertační práce a při aktivní vědecké činnosti.
Osnova
 • Předmět zahrnuje následující tematické okruhy:
 • 1. Meteorologická měření a přístroje (principy, snímače, sběr dat).
 • 2. Experimentální metody pro stanovení toku energie a hmoty (eddy-kovariance, gradientová metoda, případové studie).
 • 3. Modelování energetické bilance (složky radiační bilance, určení aktuální a potenciální evaporace, simulace velkých vírů, případové studie).
 • 4. Mezoměřítkové atmosférické procesy (definice měřítka, dynamika atmosféry, jevy v dolní troposféře, hranice vzduchových hmot, orografické jevy, případové studie).
 • 5. Přízemní vrstva atmosféry (fyzikální popis, hodnocení, spojité systémy, případové studie).
 • 6. Klima oblastí menšího měřítka (mikroklimatologie, mezoklimatologie, klima měst, případové studie).
 • 7. Klimata v minulosti Země a metody jejich studia (paleoklimatologie, její části a metody, historická klimatologie, případové studie).
 • 8. Současná klimatická změna (globální klima, klimatotvorné faktory, časoprostorová variabilita, environmentální dopady, případové studie).
 • 9. Hydrometeorologické a klimatické extrémy (extrémy, klimatotvorné faktory, časoprostorová variabilita, environmentální dopady, případové studie).
 • 10. Budoucí klima na Zemi (scénáře, modely, projekce klimatu, případové studie).
Literatura
  doporučená literatura
 • Vybrané články z časopisů Atmospheric Chemistry and Physics, Atmospheric Measurement Techniques, Atmospheric Research, Boundary-Layer Meteorology, Journal of Geophysical Research: Atmospheres.
 • Vybrané články z časopisů Journal of Climate, Climate Dynamics, Climate of the Past, International Journal of Climatology, Theoretical and Applied Climatology.
 • VILÀ-GUERAU DE ARELLANO, Jordi, Kees VAN DEN DRIES, Chiel C. van HEERWAARDEN a Barth J. H. van STRATUM. Atmospheric boundary layer : integrating air chemistry and land interactions. First published. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2015. xv, 265. ISBN 9781107090941. info
 • FOKEN, Thomas. Micrometeorology. Translated by Carmen J. Nappo. Berlin: Springer, 2008. xix, 306. ISBN 9783540746652. info
Výukové metody
Student si vybírá dvě témata z 10 výše uvedených. Podle pokynů vyučujícího připraví stručný sylabus nejnovějších vědeckých poznatků k danému tématu (podle dílčí specifikace tématu) a ústní formou ho prezentuje při pohovoru vyučujícímu.
Metody hodnocení
Na začátku semestru si student volí dvě témata z 10 výše uvedených. Za první polovinu semestru v termínu stanoveném vyučujícím se uskuteční pohovor se studentem na prvně zvolené téma. Na konci semestru následuje analogický pohovor na druhé téma. Výsledné hodnocení předmětu bere v úvahu výsledky obou pohovorů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.