XS140 Základy psychologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 A,01026
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi obecné psychologie a psychologie osobnosti. Předmět také seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje, s biodromální perspektivou v přístupu ke člověku, se základními charakteristikami jednotlivých fází lidského vývoje a především s věkovými zvláštnostmi dětí a dospívajících. Dalším cílem kurzu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi a se základními koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Studium předmětu má ukázat vztahy psychologie k ostatním společenskovědním oborům a naznačit možnosti využívaní psychologických poznatků v práci učitelů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: • s porozuměním používat základní odbornou terminologii a koncepty obecné, vývojové a sociální psychologie; • orientovat se ve východiscích současné vývojové psychologie, jejích specifických metodách a v principech periodizace psychického vývoje; • rozumět vlivu skupiny na jedince, vzniku stereotypů a předsudků, vztahům mezi skupinami a tlakům uvnitř skupiny; • číst běžné psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět; • odlišit poznatky akademické psychologie od lidových psychologických poznatků.
Osnova
 • 1. Psychologie, její vymezení, koncepce, metodologie a metody a vztah k dalším vědám. Chování a prožívání. Asocianismus. Fyziologie VNČ. Hlubinná psychologie. Behaviorismus. Gestaltpsychologie.
 • 2. Základní psychologické kategorie (psychika, vědomí, osobnost, kognice) a současný stav psychologických věd. Humanistická psychologie. Kognitivní psychologie.
 • 3. Osobnost jako východisko aplikace psychologie. Struktura a dynamika osobnosti. Vlastnosti osobnosti. Typologické koncepce.
 • 4. Schopnosti, inteligence, učení a paměť. Měření inteligence. Poruchy inteligence. Inteligence a kreativita. Emoce, motivace. Zájmy, hodnoty. Temperament, vůle, pozornost.
 • 5. Kognitivní procesy (percepce, představivost, fantazie, myšlení, řeč).
 • 6. Ontogeneze psychiky člověka, zákonitosti, periodizace vývoje, etapy. Teorie psychického vývoje.
 • 7. Charakteristika základních období lidského života I. (od prenatálního období do začátku adolescence).
 • 8. Charakteristika základních období lidského života II. (od adolescence do stáří).
 • 9. Zvláštnosti a kritické momenty jednotlivých vývojových období ve vztahu k výchově a vzdělávání.
 • 10. Setkání jedince s kulturou; problém determinace sociálního chování, předmět a objekt sociální psychologie; možnosti aplikace sociálně-psychologických poznatků.
 • 11. Socializace a humanizace; mechanizmy socializace; sociální učení. Edukace, vedení, péče, řízení, terapie – sociokulturní kontexty. Konstrukce sociálního světa a interpersonální poznávání ; Problém seberealizace v kontextu sociálního prostředí.
 • 12. Sociální chování. Interakce. Prosociální chování. Sociální rysy a dovednosti . Postoje.
 • 13. Psychologie skupinového života . Vlivy skupinového kontextu na výkon a dotváření sociálních rysů, vlastností a dovedností. Rizika skupinového života. Skupina (struktura a dynamika; možnosti diagnostiky vlastností skupiny a skupinového dění); skupina a tým.
Literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 356 stran. ISBN 9788024608419. 2004. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. 2004. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 461 s. ISBN 9788024613185. 2007. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál. 575 stran. ISBN 9788026207146. 2015. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. 1998. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. 2. dopl. vyd. Praha: Portál. 294 s. ISBN 9788073674069. 2008. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vydání čtvrté, v Portál. Praha: Portál. 797 stran. ISBN 9788073676865. 2010. info
 • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College. xxiii, 768. ISBN 015508044X. 2000. info
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
Písemný test, 70% správných odpovědí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.