EN

PřF:C4320 Chemie životního prostředí III - Informace o předmětu

C4320 Chemie životního prostředí III - Vybrané typy environmentálních polutantů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Rozvrh
Út 13:00–14:50 409-stara KAM1
Předpoklady
Chemie životního prostředí I a II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen charakterizovat do detailů hlavní typy vysoce problematických a škodlivých látek v prostředí, především těch, jež jsou nedegradabilní nebo persistentní, mají schonost se kumulovat v abiotických a biotických složkách prostředí, mají širokou škálu toxických účinků a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Bude schopen popsat jejich základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. Student bude schopen popsat a diskutovat legislativu a politiku těchto environmentálních polutantů a mezinárodní konvence.
Osnova
 • Kontaminace složek životního prostředí – příklady polutantů – základní charakteristiky, zdroje, reakce a transport, toxikologické vlastnosti – toxické kovy, volatilní organické látky, detergenty, ftaláty, pesticidy.
 • Persistentní organické polutanty – základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti.
 • Mezinárodní konvence.
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky.
 • Ftaláty.
 • Halogenované organické sloučeniny – polychlorované benzeny, fenoly a další monoaromatické sloučeniny.
 • Chlorované pesticidy.
 • Polychlorované bifenyly.
 • Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany.
 • Další typy halogenovaných aromatických sloučenin.
Literatura
 • Trace elements in the environment : biogeochemistry, biotechnology, and bioremediation. Edited by M. N. V. Prasad. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2006. 726 s. ISBN 1566706858. info
 • SIEGEL, Frederic R. Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Berlin: Springer, 2002. xii, 218. ISBN 3540420304. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Irena HOLOUBKOVÁ a Jiří KOHOUTEK. Perzistentní organické polutanty (POPs). 1. vyd. Brno, Czech Republic: TOCOEN s.r.o., 1999. 69 s. TOCOEN REPORT No. 149. info
 • Toxic metals in soil-plant systems. Edited by Sheila M. Ross. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. xiv, 469. ISBN 0471942790. info
 • ALSBERG, Tomas. Persistent organic pollutants and the environment. Solna: Swedish Environmental Protection Agency, 1993. 137 s. ISBN 91-620-4246-7. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška
Informace učitele
Studenti oboru Chemie životního prostředí a studenti oboru Obecná biologie, specializace Ekotoxikologie vykonají zkoušku formou písemného testu a ústní zkoušky, ostatní přihlášení studenti z jiných programů a oborů vykonají zkoušku formou písemného testu. Úplná verze přednášek je dostupná na internetu (recetox.muni.cz).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.