XS152 Pedagogická komunikace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je uvedení do problematiky mezilidské komunikace, především z hlediska systémového pojetí. Studenti se seznámí se základními koncepty komunikační teorie a s teorií a empirickými nálezy vztahujícími se k pedagogické komunikaci ve školní třídě. Podstatnou část výuky tvoří práce s reálnými záznamy pedagogické komunikace. Na konci kurzu jsou studenti s to rozpoznat v těchto záznamech důležité komunikační jevy a vysvětlit jejich povahu.
Osnova
 • 1. Sociální komunikace: základní pojmy.
 • 2. Verbální komunikace. Jazyk jako znakový systém.
 • 3. Neverbální komunikace.
 • 4. Vývoj dětské řeči. Myšlení a řeč.
 • 5. Vnitřní komunikační kontext.
 • 6. Komunikace jako proces.
 • 7. Komunikační situace ve třídě.
 • 8. Výukový dialog.
 • 9. Moc ve třídě.
 • 10. Skupinová dynamika ve třídě a práce s ní.
 • 11. Efektivní pedagogická komunikace.
Literatura
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. info
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON a Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie : Language, culture, & society: an introduction to linguistic anthropology (Orig.). Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997. 211 s. : i. ISBN 0009-0794. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Metody hodnocení
Kurz je organizován jako přednáška kombinovaná se seminářem. Výstupem je písemný test.
Informace učitele
Další probíraná témata: Uvedení do kurzu. Základní terminologie. Verbální a neverbální komunikace. Komunikace jako proces. Cirkularita a fázování, obsahová a vztahová rovina, zpětná vazba, symetrie a komplementarita. Vývoj dětské řeči, myšlení a řeč. Komunikační situace ve třídě: základní charakteristika. Typy komunikačních výměn, komunikační vzorce, šum v komunikaci. Učitelské stereotypy, labeling. Interakční styl učitele. Výukový dialog. Intencionální a iluzivní dialog. Otázka jako základní stavební kámen dialogu. Diskuse jako výuková metoda. Vztahová rovina ve výukové komunikaci. Moc ve třídě. Skupinová dynamika ve třídě a práce s ní. Efektivní komunikace. Naslouchání. Asertivita v práci učitele.
Ke kurzu je vytvořena e-learningová podpora. Veškerá povinná četba je k dispozici v Elfu. Kurz je ukončen písemkou zahrnující znalosti z přednášek i předepsané četby. Kromě toho je získání kreditů podmíněno zpracováním a včasným odevzdáním obou seminárních úkolů. Zadání úkolů i prostor pro jejich odevzdání naleznou studenti v Elfu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.