Z0018F Diplomový seminář 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Předpoklady
Z0017F Diplomový seminář 1 || Z0017A Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je organizován oborově. V semináři probíhá jednak profesní příprava studentů navazujícího studia, jednak se v semináři prezentují studenti svými pracemi.
Osnova
 • 1. - 9. týden - Profesní příprava diplomantů.
 • V profesní přípravě se praktickou formou procvičují a zdokonalují tyto dovednosti:
 • - dovednost sestavit stručnou anotaci v češtině z vlastního díla
 • - dovednost sestavit stručnou anotaci v cizím jazyce z vlastního díla
 • - dovednost sestavit stručnou anotaci z cizích článků publikovaných v cizím jazyce
 • - dovednost stanovit vhodná klíčová slova
 • - dovednost organizovat si seznam používané literatury pomoc programu EndNote
 • - dovednost nabídnout redakci odborného časopisu vlastní článek
 • - dovednost analyzovat odborný text a referovat o něm, dovednost vést diskusi ad rem
 • - dovednost organizovat posloupnost tabelárních a grafických příloh v odborné práci
 • - dovednost upravit redakčně odborný text - korektury textů
 • - dovednost navrhnout a obhájit racionální program vědecké konference
 • - dovednost zhotovit poster a prezentaci pro vědeckou konferenci
 • - dovednost vypracovat a odůvodnit návrh výzkumného projektu
 • - příprava na hledání prvního pracovního místa
 • 10. týden - Prezentace posterů studentů 1. ročníku - s interní diskuzí k posterům.
 • 11. - 12. týden - Vystoupení studentů 2. ročníku
 • Prezentace stavu rozpracovanosti diplomových prací za účasti doktorandů a popř. i učitelů Ústavu - s podrobnou diskuzí k referátům.
 • 13. týden - Zhodnocení prezentací v seminární skupině.
Literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Seminář s řízenou diskusí, průběžné plnění úkolů, vystoupení - prezentace dosavdních poznatků zjištěných při zpracování diplomové práce
Metody hodnocení
Výuka probíhá současně u dvou ročníků. Student si zapisuje zpravidla rok po absolvování tohoto semináře obdobný seminář označený číslem 2.
Požadavky k ukončení:
Absolvování alespoň 80 % seminářů v semestru, splnění požadavků na domácí přípravu u absolvovaných seminářů, osobní prezentace k vlastní DP na závěr semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.