XV004 Výzkum a vývoj v praxi

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jan Alán (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–19:50 G2,02003
Předpoklady
Předmět je přednostně vypsán pro studenty doktorských a magisterských programů, v případě dostatečné kapacity lze zapsat studenty programu bakalářských
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Cíle předmětu
Předmět je v nabídce od jarního semestru 2008. Vychází ze zkušeností s pořádáním podobně zaměřených kurzů „Uplatnění inovací v podnikatelské praxi“ (jaro 2006), „Vědec - podnikatel“ (jaro 2007) a především stávající aktuální poptávky studentů MU po získání inormací a vzdělání v této oblasti. Předmět je určen především studentům magisterských a doktorských studijních programů PřF, LF a FI, nabízen je však napříč celou univerzitou. Hlavním cílem předmětu je vnést do povědomí studentů reálný náhled na řízení, organizaci i finanční zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti a poukázat na nezbytné aspekty, které dnešní výzkum obnáší, a to včetně přesahů do jiných oborů a s použitím různých přístupů. Základní tematické okruhy předmětu tvoří: (1.) komplexní řízení a správa projektů, (2.) zdroje financování výzkumu a vývoje (dostupnost, úskalí při získávání, veřejná X soukromá sféra), (3.) ochrana duševního vlastnictví, (4.) nakládání s výstupy výzkumu a vývoje (transfer technologií a znalostí, spolupráce univerzit s podniky, smluvní vztahy), (5.) inovační podnikání (specifika inovačního podnikání, vznik spin-off, převedení výzkumného projektu do podoby podnikatelského plánu), (6.) analýza komerčního potenciálu (definování produktu a jeho benefitů, nalezení zákazníka, konkurenční řešení, trh a získání zpětné vazby) a (7.) praktická lekce - soft skills (obchodní schůzka, příprava a podklady, řeč těla, jak prezentovat a vystupovat). Předmět je koncipován jako interaktivní a má za úkol vybavit posluchače potřebnými znalostmi v netradiční ucelené podobě.
Osnova
 • 1. Řízení a správa projektů - praktické poznatky z oblasti projektového managementu pro všechny řešitele projektů, - projekt z hlediska výzkumníka/univerzity/podnikatele, projekt jako příležitost k rozvoji/ jako zdroj financování, základní struktura projektu a k čemu ji potřebujeme, projektový tým a řízení lidských zdrojů, řízení rizik, ekonomika a administrace projektu v kostce - na co si dát pozor, úspěšný a neúspěšný projekt, nakládání s výstupy a udržitelnost.
 • 2. Financování výzkumu - granty a dotace - Úvod do problematiky financování vědy a výzkumu na institucích, které je provozují (univerzity, akademie věd, resortní ústavy), zaměřuje se např. na otázky: - proč, za jakých podmínek a v jaké formě financovat výzkum - co a jak financovat (institucionální peníze/konkrétní projekty, veřejné/soukromé zdroje) - dostupnost finančních zdrojů, úskalí v jejich získávání, efektivita při jejich vynakládání - kde a jak v současnosti žádat o finanční prostředky (zdroje ČR, EU a jiné) - rozdíly ve financování základního a aplikovaného výzkumu.
 • 3. Ochrana duševního vlastnictví - Okruh seznamuje s některými aspekty duševního vlastnictví a jeho ochrany, zejména: - co je to duševní vlastnictví - proč a jak duševní vlastnictví chránit - vztah k vědeckovýzkumným výsledkům – nakládání s duševním vlastnictvím - současný přístup a možnosti univerzit v ochraně duševního vlastnictví - základní právní předpisy. Patentová rešerše - proč a jak.
 • 4. Nakládání s výstupy výzkumu a vývoje - Tematický okruh je zaměřen na význam a různé možnosti uplatnění výsledků výzkumu: - současné legislativní podmínky pro uplatnění vědeckovýzkumných výstupů - co je transfer technologií a znalostí a jaké jsou jeho možnosti - role původců a pracovišť v procesu transferu technologií - formy podpory a spolupráce s podniky v celém procesu nakládání s výsledky výzkumu - poskytování výsledků (podmínky, smluvní zajištění vztahů – typové smlouvy aj.).
 • 5. Analýza komerčního potenciálu - Postup komplexního zhodnocení vynálezu na základě produktově orientovaného přístupu; odpovídá na otázku "vyplatí se to?" - popis vynálezu, definování produktu a jeho hlavních benefitů - analýza "IP Landscape" - vymezení svého produktu pomocí příbuzných patentů - kritické srovnání s konkurenčními produkty - definice trhu (objem, dynamika, vyzrálost, legislativa) - strategie komercializace (od vynálezu k produktu)
 • 6. Inovační podnikání - Tematický okruh seznámí posluchače se základy inovačního podnikání: - než se začne podnikat (proč podnikat, uplatnění nápadů, zhodnocení schopností, cíle) - o čem přemýšlet na začátku podnikání (produkt nebo služba, trh, čas, tým) - faktory prostředí, konkurence, analýza silných a slabých stránek – SWOT - podnikatelský plán (mise, vize, identifikace cílů, definice strategie, kritické faktory úspěchu) kde získat prostředky pro financování podnikání (co zajímá investora, fáze financování, tržní
 • 7. Soft skills - prezentační dovednosti - Prakticky zaměřená lekce s prací ve skupinách: - jak zaujmout svými nápady - příprava kvalitní prezentace - čemu se při prezentaci vyhnout a co vše hraje roli při úspěchu/neúspěchu (řeč těla, podklady, vystupování) - "elevator pitch" strategie (jak rychle a efektivně zaujmout)
 • Tematické bloky 5, 6 a 7 spolu souvisejí. Výstupem z těchto bloků bude vytvoření vlastního podnikatelského plánu ve stručné verzi, jeho kontrola a zpětná vazba každému posluchači.
Literatura
 • ŠVEJDA, Pavel. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: Asociace inovačního podnikání, 2007. 348 s. ISBN 978-80-903153-6-5. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • Řízení projektů. Edited by Milton D. Rosenau. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiv, 344. ISBN 8072262181. info
Výukové metody
Interaktivni přístup k výuce spočívající v průběžné kombinaci přednášek vysvětlujících principy a podávajících přehled faktů s diskusemi a vlastní prací studentů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a navazujících praktických cvičení. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, rozhodující pro jeho udělení je aktivní účast na přednáškách a cvičeních, úspěšné absolvování písemného testu a úspěšná prezentace podnikatelského plánu, vypracovaného studentským projektovým týmem.
Informace učitele
Přednášky a praktická cvičení vedou experti v dané oblasti, kteří se problematikou (uvnitř i vně MU) dlouhodobě zabývají, včetně kompetentních zaměstnanců Centra pro transfer technologií MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.