XV004 Od nápadu k podnikání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA (přednášející)
Ing. Jiří Velinský (přednášející)
Mgr. Iveta Zieglová (přednášející)
Mgr. Veronika Rejšková (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předmět je určen především studentům navazujících (magisterských) studijních programů, nabízen je však i studentům bakalářských a doktorských studijních programů napříč celou Masarykovou univerzitou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 38/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Cíle předmětu
Předmět XV004 Od nápadu k podnikání reaguje na poptávku studentů po získání aktuálních informací a vzdělání v otázkách souvisejících s podnikáním jakožto možností jejich budoucího uplatnění. Od podzimu 2018 tak dochází k výrazné úpravě původního výukového předmětu XV004 Výzkum a vývoj v praxi (vyučovaný v období jaro 2008 – podzim 2017).

Hlavním cílem předmětu je představit studentům oblast podnikání jako možnost budoucí kariérní volby (ve srovnání se statutem zaměstnance). Předmět se zaměřuje i na výzkumné (akademické) prostředí a nabízí konkrétní nástroje, postupy a metody, jak pracovat s nosným nápadem (identifikace, rozvoj, uplatnění či zpracování až do fáze případného založení firmy). Cílem je také inspirovat a motivovat příklady z praxe a nabídnout reálné vstupy zajímavých podnikatelů. Součástí je také představení principů realizace výzkumného záměru, možností financování, ochrany duševního vlastnictví i způsobů přenosu technologií a poznatků vč. souvisejících aspektů ven z univerzitního prostředí.
Výstupy z učení
Absolventi získají reálný náhled na podnikání jako možnost kariérní volby a dozví se širší kontext, který s podnikáním souvisí. Prakticky si vyzkouší a budou znát základní postupy a metody pro práci s nápadem, ověřování komerčního potenciálu nápadu na trhu, tvorbu byznys modelu, finanční řízení, prezentační dovednosti potřebné pro představení nápadu, možnosti financování a realizace výzkumného záměru, ochraně duševního vlastnictví a způsobech transferu technologií v univerzitním prostředí. Výstupem budou konkrétní zpracované podnikatelské záměry, na kterých se studenti naučí základní postupy a metody.
Osnova
 • 1. blok: Podnikání jako možnost kariérní volby a práce s nápadem - 1. Srovnání podnikání, zaměstnání, výzkum a vývoj 2. Inovace, nápady a trendy moderního světa 3. Kde vzít nápad a jak ověřit jeho komerční potenciál 4. Zákazník, problém, hodnota, řešení 5. Setkání a sdílení zkušeností s úspěšným podnikatelem
 • 2. blok: Byznys model a klíčové oblasti při vzniku firmy - 1. Lean canvas a Byznys model canvas - širší pohled na podnikání jako celek 2. Hodnota nápadu pro zákazníka, příprava řešení, fáze tvorby firmy 3. Vize, cíle a klíčové metriky, strategie 4. Setkání a sdílení zkušeností s úspěšným podnikatelem
 • 3. blok: Produkt, prototypování, akční plán - 1. Popis řešení na základě primárního průzkumu 2. Základní metody prototypování a ověřování produktu 3. Tvorba akčního plánu 4. Návštěva digitální dílny FabLab
 • 4. blok: Financování nápadu a jak řídit finance - 1. Základy finančního řízení: Příjmy a cenový model, výdaje, náklady, cash flow, finanční plánování 2. Možnosti financování nápadu/projektu - veřejné (granty, dotace, výzkum, apod.) i soukromé (investoři, fondy, crowdfunding, apod.) 3. Setkání a sdílení zkušeností s úspěšným podnikatelem
 • 5. blok: Duševní vlastnictví , transfer technologií, péče o výsledky výzkumu - 1. Duševní vlastnictví v univerzitním prostředí – základní přehled, provazba na výsledky výzkumu, ochrana duševního vlastnictví 2. Transfer technologií a znalostí – formy, podmínky realizace, příklady 3. Nakládání s výsledky výzkumu - podmínky, smluvní zajištění vztahů aj.
 • 6. blok: Jak komunikovat nápad/projekt - 1. Základy prezentačních dovedností 2. „Elevator pitch“ projektu, příprava prezentace a zpětná vazba na projekt 3. Marketing, jak oslovit zákazníka, prodejní kanály
Literatura
 • RIES, Eric. The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. United States of America: Crown Books, 2011. ISBN 978-0-307-88789-4. info
 • ŠVEJDA, Pavel. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: Asociace inovačního podnikání, 2007. 348 s. ISBN 978-80-903153-6-5. info
 • Business Model Generation (Alexander Osterwalder, ISBN 0470876417)
 • Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company (Steve Blank, Bob Dorf, ISBN 0984999302)
 • Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business, (Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik, ISBN 978-1-292-06581)
 • Running Lean (Ash Maurya, ISBN 1449305172)
Výukové metody
Předmět bude vyučován přednáškovou formou kombinovanou s praktickými workshopy během výuky. Studenti budou po týmech průběžně zpracovávat podnikatelské záměry, průběžně je prezentovat a prakticky si na nich osvojovat představované metody a postupy. Důležitým aspektem je představení podnikatelů z různých oblastí (IT, služby, sociální podnikání, výroba, atp.)
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a navazujících praktických cvičení v 6 blocích. Předmět je ukončen zápočtem, rozhodující pro absolvování je aktivní účast na přednáškách a cvičeních a úspěšná prezentace a obhajoba konkrétních zpracovaných výstupů a podnikatelského plánu vypracovaného studentským projektovým týmem.
Informace učitele
Přednášky a praktická cvičení vedou experti v dané oblasti, kteří se problematikou (uvnitř i vně MU) dlouhodobě zabývají z Jihomoravského inovačního centra a Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/XV004