Z8076 Metody fyzické geografie 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Púčik, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. St 9:00–9:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8076/01: Po 19. 9. až Ne 18. 12. Čt 12:00–13:50 Z7,02017a, P. Dobrovolný, K. Láska, T. Púčik
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si studenti rozšířili své znalosti z ~oblasti aplikovaných metod výskumu
v klimatologii, meteorologii a hydrologii a případně doplnili některé znalosti chybějící. Jednotlivá témata jsou představena v přednášce a navazující cvičení jsou zaměřena především na praktické zpracování dat, srovnání základních postupů uváděných v literatuře i prakticky užívaných, stejně jako na kritické zhodnocení jednotlivých postupů. Cvičení jsou založena na snaze studentům celý postup a všechny jeho detaily podrobně vysvětlit, aby mohli následně představené metody aplikovat samostatně.
Osnova
 • Přednášky i cvičení budou zaměřeny na základní metody používané v meteorologii a dále členěné do následujících bloků:
 • Část meteorologie
 • 1) Metody a přístroje používané při výzkumu přízemní vrstvy atmosféry (PVA) - definice a vymezení PVA - základní poznatky dynamické meteorologie a klimatologie - vhodné přístroje a snímače pro sběr dat (meteo. balóny, UAV, ceilometr) - příklady prostorového modelování pole teploty vzduchu a přízemního větru
 • 2) Metody a přístroje používané při výzkumu topoklimatu - definice, klimatické klasifikace, průzkum terénu - zásady pro výběr a instalaci automatické meteorologické stanice - vhodné přístroje a snímače; sběr dat a jejich kontrola - příklady výzkumu teplotních inverzí, tvorba map potenciálního ozáření
 • 3) Metody a přístroje používané při výzkumu mikroklimatu - radiační a energetické bilance, vliv aktivního povrchu - průzkum terénu, zásady pro výběr vhodného stanoviště - metoda Bowena poměru, gradientová metoda, eddy covariance - příklady zpracování mikroklimatických údajů a využití modelů
 • Část klimatologie 4) Současné zdroje dat v meteorologii a klimatologii, re-analýzy, modelové výstupy, E-OBS, CMIP5,…)
 • 5) Specifika analýzy časových řad v klimatologii (transformace řad, metody kvantitativní rekonstrukce z proxy údajů s vysokým rozlišením, sestavování modelu, kalibrace a verifikace
 • 6) Analýza extrémních hodnot (GEV - zobecněné rozdělení extrémních hodnot, Block maxima, Peak over threshold, odhady parametrů, odhady n-letostí)
 • 7) Metody studia prostorové diferenciace polí vybraných meteorologických prvků a jejich klimatologických charakteristik (módy PCA, EOF, climate explorer)
 • Část hydrologie 8) Metody měření a hodnocení povrchových vod – Sofistikované metody hodnocení naměřených hydrologických dat. Hodnocení extrémních průtoků. Hodnocení chodu splavenin.
 • 9) Metody měření a hodnocení hladiny podzemních vod, metody stanovení podzemního odtoku, metody tvorby mapových výstupů pro hladiny a proudění podzemní vody.
 • 10) Metody výpočtu a hodnocení objemů vodní nádrže. Hodnocení tepelných poměrů.
 • 11) Hydrologické modely – typy hydrologických modelů a úvod do metod modelování, možnosti modelování v geografické praxi. Praktické modelování s užitím AIZM.
Literatura
 • FOKEN, Thomas. Micrometeorology. Translated by Carmen J. Nappo. Berlin: Springer, 2008. xix, 306. ISBN 9783540746652. info
 • BROCK, Fred V. a Scott J. RICHARDSON. Meteorological measurement systems. New York: Oxford University Press, 2001. xi, 290. ISBN 0195134516. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse/debata, ukázky projektů, odborné metodiky.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti plní dílčí úkoly, které jsou samostatně hodnoceny. Zkouška je písemná, konečná známka je výsledkem hodnocení dílčích částí a zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.