M5771 Didaktika deskriptivní geometrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 16:00–17:50 M5,01013
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deskriptivní geometrie jako vědecká nauka; vztah deskriptivní geometrie k jiným vědním disciplinám, historický přehled zobrazovacích metod. Deskriptivní geometrie jako vyučovací předmět na školách různého typu; cíle a úkoly. Osobnost učitele. Rozvíjení prostorové představivosti a logického myšlení. Didaktické zásady ve vyučování deskriptivní geometrie; vyučovací hodina, prověřování vědomostí, pomůcky. Stereometrie pro potřebu deskriptivní geometrie. Úplné řešení konstruktivních úloh, důkazy. Přehled zobrazovacích metod vyučovaných na SŠ.
Osnova
 • Systematický úvod do didaktiky deskriptivní geometrie.
 • Význam vzdělávání v deskriptivní geometrii.
 • Specifické rysy výuky deskriptivní geometrie.
 • Problémy výuky deskriptivní geometrie na jednotlivých typech škol z hlediska různých cílů podle zaměření školy a z hlediska různé intelektuální úrovně studentů.
 • Kontrola a hodnocení znalostí studentů.
 • Zobrazovací metody.
 • Didaktická příprava studentů na výklad následujících témat na střední škole: Mongeova zobrazovací metoda, kolmá axonometrie.
Literatura
 • POMYKALOVÁ, Eva. Deskriptivní geometrie pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2010. 350 s. ISBN 9788071964001. info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. Díl I [Piska, 1972]. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 429 s. info
 • HARANT, Michal a Oldřich LANTA. Deskriptvní geometrie. část I., pro II. ročník SVVŠ. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 283 s. info
 • KADEŘÁVEK, František, Josef KOUNOVSKÝ a Josef [matematik] KLÍMA. Deskriptivní geometrie. Díl první. Vyd. 3. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1946. 420 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách, domácí úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2019.