ZA0043 Geografie obyvatelstva

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - AN )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními přístupy využívanými při analýze prostorového rozložení obyvatelstva, jeho struktury a vývoje v čase. Výstupy z učení mohou být formulovány následujícím způsobem: kompetence k analýze základních demografických jevů a procesů; kompetence k aplikaci základních metod demografického výzkumu; kompetence k interpretaci základních výsledků demografického výzkumu.
Osnova
 • Témata přednášek:
 • 1. Úvod. Vývoj disciplíny.
 • 2. Zdroje dat a jejich dostupnost (sčítání lidu, průběžná evidence přirozené a mechanické měny obyvatelstva, populační registr, zvláštní šetření).
 • 3. Antropogeneze. Rozšíření člověka na Zemi. Rasová diferenciace.
 • 4. Vývoj počtu obyvatel Země (historie, odhady do budoucna).
 • 5. Rozmístění obyvatelstva na Zemi, závislost rozmístění obyvatelstva na přírodních a socioekonomických podmínkách.
 • 6. Metody hodnocení rozmístění obyvatelstva.
 • 7. Demografická data a ukazatele, čas v demografické analýze.
 • 8. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku.
 • 9. Struktura obyvatelstva podle ekonomických znaků (ekonomická aktivita, zaměstanost, nezaměstnanost, sektory národního hospodářství).
 • 10. Struktura obyvatelstva podle kulturních znaků (jazyk, národnost, vzdělání, religiozita).
 • 11. Úvod do problematiky přirozeného pohybu obyvatelstva - porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek / úbytek.
Literatura
 • Životní cyklus : sociologické a demografické perspektivy. Edited by Dana Hamplová - Petra Šalamounová - Gabriela Šamanová. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 307 s. ISBN 8073300826. info
 • BAILEY, Adrian. Making population geography. London: Hodder Arnold, 2005. xiii, 226. ISBN 0340762640. info
 • ROWLAND, D. T. Demographic methods and concepts. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2003. xiv, 546. ISBN 0198752636. info
 • FIALOVÁ, Ludmila. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7. info
 • Populační vývoj České republiky 1998. Edited by Zdeněk Pavlík - Milan Kučera. 1. vyd. Praha: Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 1999. 97 s., tab. ISBN 80-902154-8-3. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 348 s. ISBN 80-85963-43-4. info
 • MLÁDEK, Jozef. Základy geografie obyvatel'stva. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992. 230 s. ISBN 8008007680. info
 • BAŠOVSKÝ, Oliver a Jozef MLÁDEK. Geografia obyvatel'stva a sídiel. 2. nezm. vyd. Bratislava: Universita Komenského, 1989. 221 s. ISBN 80-223-0026-8. info
 • PAVLÍK, Zdeněk, Jitka RYCHTAŘÍKOVÁ a Alena ŠUBRTOVÁ. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 732 s. : p. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Kolokvium
Informace učitele
společná přednáška se studenty předmětu Z0043
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.