Bi6340 Ekologie společenstev a makroekologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 D32/329
Předpoklady
Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Porozumět základním strukturám a procesům, které se vyskytují v mnohodruhových biologických systémech v lokálním, regionálním a globálním měřítku, se zaměřením na druhovou diverzitu a její příčiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- obecně popsat strukturu společenstva;
- orientovat se v hlavních teoriích a hypotézách vysvětlujících variabilitu v druhové diverzitě v lokálním až globálním měřítku;
- vybrat správné metody měření diverzity a analýzy struktury společenstva v různých ekologických kontextech;
Osnova
 • 1. Úvod: definice a vymezení společenstva, cíle ekologie společenstev a makroekologie, stručná historie oboru
 • 2. Struktura společenstva: individualistické a organismální pojetí společenstva, teorie niky a konkurenčního vyloučení, sdružovací pravidla;
 • 3. Měření diverzity: druhové bohatství, indexy diverzity, ekvitabilita a beta diverzita;
 • 4. Lokální druhové bohatství: závislost druhového bohatství na produktivitě a disturbanci, regionální vlivy na lokální druhové bohatství, species pool;
 • 5. Globální biodiverzita: odhady počtu druhů na Zemi, stabilita vs. nárůst, hromadná vymírání, adaptivní radiace, současné globální změny biodiverzity;
 • 6. Biodiverzita ostrovů: teorie ostrovní biogeografie a její zobecnění;
 • 7. Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy: teorie a využití S-A křivek;
 • 8. Latitudinální a altitudinální gradient biodiverzity: hypotézy vysvětlující velkou tropickou biodiverzitu, altitudinální gradient a efekt středu domény, gradienty stanovištní heterogenity;
 • 9. Relativní abundance druhů: její statistické a biologické modely, vzácnost druhů
 • 10. Nulové modely v makroekologii: Hubbellova neutrální teorie;
 • 11. Metabolická teorie ekologie: vztah energie a rychlosti biologických procesů včetně evoluce a sukcese;
 • 12. Biologické invaze: základní pojmy invazní ekologie, rozdíly v invadovanosti velkých území a biotopů, teorie invazibility, druhové bohatství vs. invazibilita.
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, Charles J. Ecology :the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San Francisco: Benjamin Cummings, 2001. xx, 695 s. ISBN 0-321-04289-1. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je formou písemky zahrnující 20 otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku dostává student jeden bod. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 10 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.