GS051 Hydrogeologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • 1. Podzemní voda a její výskyt na Zemi, zapojení do globálního hydrologického cyklu 2. Pórovitost geologických materiálů, typy pórovitosti, propustnost a její typy, hydraulická vodivost a propustnost, kolektor, izolátor 3. Hydrologická bilance povodí, principy sestavování bilančních rovnic, členy hydrologické bilance, metody stanovení členů bilanční rovnice 4. Pohyb podzemní vody, hydraulický potenciál, Darcyho zákon, hydraulický gradient, laminární a turbulentní proudění, izotropní a anizotropní prostředí, eqipotenciály, proudnice 5. Hydraulika podzemních vod, transmisivita, storativita, napjaté a volné zvodně, okrajové podmínky proudění, homogenní a nehomogenní kolektory 6. Metody stanovení hydraulických parametrů, hydrodynamické zkoušky, čerpací a stoupací zkoušky, nálevové zkoušky, zkoušky s jednorázovým odběrem, ostatní vlivy na průběh hydrodynamických zkoušek a jejich stanovení 7. Regionální proudění podzemních vod, topograficky řízený oběh podzemní vody, oblasti doplňování, transmise a odvodňování, lokální a regionální systémy proudění 8. Základní charakteristiky oběhu podzemní vody v oblastech krystalinika, v pánevních strukturách, v oblastech s rozsáhlým výskytem nezpevněných klastických sedimentů, v krasových oblastech 9. Rovnice proudění podzemních vod, Laplaceova rovnice, Boussinesquova rovnice, analytické řešení rovnic, numerické řešení rovnic, ustálené a neustálené proudění podzemní vody, proudové sítě 10. Exploatace podzemních vod, výpočty zásob podzemních vod, průzkum pro jímání podzemních vod, jímací objekty, ochranná pásma vodních zdrojů 11. Hydrogeologické mapování, metodika, základní značky, dokumentace, mapovací zprávy, druhy map 12. Technické práce v hydrogeologii, hydrogeologické vrty, hloubení vrtů, typy vrtů, výstroje vrtů, obsypy vrtů a stanovení jejich zrnitosti, čerpadla a jejich typy 13. Vzorkování podzemních vod, statické a dynamické vzorkování, vzorkovače, metodika vzorkování, vzorkování pro základní a účelový průzkum 14. Složení podzemních vod, formování chemického složení podzemních vod, klasifikace chemického složení podzemních vod, normy, analýza zdravotních rizik 15. Transportní procesy, advekce, difúze, disperze, retardace, rozpad, stanovení transportních procesů, kontaminační mraky 16. Klasifikace kontaminantů podzemních vod, vlastnosti kontaminantů významné pro jejich migraci zvodněným prostředím, LNAPLs, DNAPLs, multifázové systémy, vstupní kapilární tlak 17. Nápravná opatření, cílové limity sanace, systematický monitoring, přirozená atenuace, sanační čerpání, venting, nepropustné stěny, propustné reaktivní stěny, in-well striping, air sparging 18. Regionální hydrogeologie ČR, významné struktury a jejich charakteristika, česká křídová pánev, neogén na Moravě, kvartérní sedimenty, akumulace plio-pleistocenních sedimentů, krasové oblasti 19. Hydrogeologie ložisek nerostných surovin, odvodňování ložisek, problémy při hlubinné a povrchové těžbě, typy ložisek a jejich hydrogeologická charakteristika, příklady z území ČR 20. Minerální vody, klasifikace, geneze, jímání minerálních vod, chemické složení minerálních vod, výskyty a příklady na území ČR, vztah ke geologické stavbě
Literatura
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
  • PELIKÁN, Vladimír. Ochrana podzemních vod Žitného ostrova před znečištěním ropnými látkami. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 104 s. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.