GS121 Tektonika (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní zanlosti ze strukturní geologie a geoltektoniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Tématický obsah zkoušky: 1. Strukturní geologie, obecné pojmy, principy, metody a zásady klasifikace struktur 2. Geometrie deformace: - hlavní druhy veličin, určujících velikost deformace (stretch, extenze, elongace, zkosení, úhel zkosení, elipticita) - elipsa deformace, elipsoid deformace - deformace kompetentní desky v řezu a v prostoru - měření velikost deformace 3. Kinematika deformace: - jednoduchý a čistý střih, asymetrické struktury 4. Dynamika deformace: - veličiny: síla, napětí, napjatost - normálové a tangenciální napětí, maximální napětí, Mohrova konstrukce 5. Mechanismy deformace: - reologické vlastnosti materiálů, základní typy deformace kontinua (elastická, plastická, rupturní) - vnější faktory deformace (teplota, všesněrný tlak, rychlost deformace, tlak fluid) - deformace diskontinua, poruhcy mřížky, dislokace - mechanismy deformace diskontinua (dislokační, Weertmannův, Nabarrův-Herringův creep, mechanické dvojčatění) - rupturní deformace, úhel vnitřního tření, Mohrova obálka, hlavní druhy rupturního porušení 6. Primární struktury - klasifikace primárních struktur, geologická tělesa - sedimentární struktury, sedimentární indikátory (směr do nadloží, směr proudění, směr sklonu dna, vynoření) - magmatické struktury (tokové, depoziční-kumuláty, prasklinové), rinové struktury 7. Netektonické deformace - diapirismus - kolapsové struktury, impaktní struktury - sesuvy, olistolity - struktury objemových změn (kompakce), diagenetické struktury - glacitektonické a kryotektonické struktury 8. Homogenní deformace - tektonity L, S, L-S - přednostní orientace a přednostní rozmístění 9. Vrásové struktury - geometrické prvky vrás, klasifikace podle geometrických prvků (včetně Fourierovy harmonické analýzy, Ramsayho klasifikace), klasifikace souborů vrás - genetické klasifikce vrás (mechanismy vzniku vrás) - relativní stáří vrás (převrásněné vrásy, další vztahy) 10. Zlomové struktury - geometrické prvky zlomové struktury, klasifikace podle geometrických prvků - velikostní typy zlomových struktur (kliváž, pukliny, zlomy), jejich popis, klasifikace, vznik - genetické typy zlomových struktur (tahové - žíly; střižné - poklesy, přesmyky horizontální posuny; kompresní - stylolity) - určování paleonapjatosti 11. Orogény a platformy - příkrovy - popis, klasifikace, vznik, dokladování - stavba a vývoj orogénu - geosynklinální teorie - tektonika platforem 12. Desková tektonika - principy deskové tektoniky - důkazy a rozpory deskové tektoniky - charakteristika jednotlivých deskových rozhraní - možné příčiny pohybu desek (proč desky neunáší konvekční proudy!) 13. Celková stavba Země - základní strukturní stavba Země, charakteristika jednotlivých geosfér - důkazy pro existenci dané stavby - vznik Země, důkazy
Literatura
  • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 437 s. ISBN 8020001344. info
  • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 270 s. info
  • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 347 s. info
  • CHÁB, Jan. Desková tektonika. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 234 s. + p. info
  • COX, Allan a Robert Brian HART. Tektonika plit. Edited by A. F. Gračev, Translated by A. A. Kalačnikova - V. L. Pan'kova. Moskva: Mir, 1989. 427 s. ISBN 5-03-000920-5. info
  • RAMSAY, John G. a Martin I. HUBER. The techniques of modern structural geology. Volume 1, Strain analysis. London: Academic Press, 1983. v-xiii s.,. ISBN 0-12-576901-6. info
  • RAMSAY, John G. a Martin I. HUBER. The techniques of modern structural geology. Volume 2, Folds and fractures. London: Academic Press, 1987. v-xi s., s. ISBN 0-12-576902-4. info
  • RAMSAY, John G. a Richard J. LISLE. The techniques of modern structural geology. London: Academic Press, 2000. xi, s. ISBN 0125769237. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.