GS141 Kvartérní geologie a karsologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • 1. Nejstarší studené výkyvy – základní charakteristika kvartéru; předpleistocenní chladné klimatické výkyvy – doklady z oblasti Antarktidy; trvání kvartéru, typová lokalita počátku pleistocénu; příčiny klimatických změn (astronomická teorie, doplňkové faktory); příklady nejstarších sprašových odkryvů.
 • 2. Přírodní prostředí v kvartéru – přehled chladných (glaciálních) výkyvů v oblasti Evropy, rozsah kontinentálního zalednění v průběhu kvartéru, vliv klimatických výkyvů na její vývoj říční sítě; rozsah pleistocenního zalednění na území ČR; kvartérní klimatický cyklus a jeho fáze; kvartérní podnebné výkyvy I., II. a III. řádu a jejich příklady; vývoj kvartérní flóry – hranice pliocén/pleistocén, obecně vývoj flóry v období interglaciálů a glaciálů.
 • 3. Pleistocenní fauna Evropy – vývoj Evropské fauny savců koncem pliocénu a na počátku pleistocénu, event Equus-Mammuthus a event Wolf, vývoj fauny savců v období pleistocénu, příklady; klimatické indikátory; příklad typického interglaciálního a glaciálního faunistického společenstva.
 • 4. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů a jejich charakteristika a výskyt I – glacigenní sedimenty, horizontální a vertikální členění oblasti pevninského ledovcového systému; tilly – jejich charakteristika, vznik a dělení – primární tilly a jejich rozdělení, sekundální tilly a jejich rozdělení; glacifluviální sedimenty; glacilakustrinní sedimenty.
 • 5. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů a jejich charakteristika a výskyt II – eolické sedimenty – spraše, sprašové série, váté písky; svahové (koluviální) sedimenty; aluviální sedimenty – aluviální kužely a fluviální sedimenty, základní geomorfologické pojmy – niva, jesep, agradační val, rozlivy; limnické sedimenty; bažinné a rašelinné sedimenty; sedimenty pramenů a pramenných potoků; jeskynní sedimenty.
 • 6. Periglaciální procesy a tvary reliéfu – definice periglaciální oblasti; permafrost, definice a dělení, doklady existence permafrostu, výskyt permafrostu; kryogenní struktury – postkryogenní textury, mrazové klíny, jejich vznik, rozdělení a výskyt u nás; kryosegregační struktury – jejich rozdělení a příklady z našeho území; kryoturbace.
 • 7. Ledovcové tvary reliéfu a jejich charakteristika – moréna, kam, kamová terasa, kopečková moréna, mrtvý led, oblík, trog, drumlin, nunatak; glaciální abraze a její příklady; ledovcové souvky – definice, rozdělení, význam.
 • 8. Datování kvartérních sedimentů – přehled základních metod a jejich využití dle časového dosahu – radiometrické metody, dendrochronologie, varvová chronologie, paleomagnetismus, izotopy kyslíku (OIS křivka)
 • 9. Stratigrafické škály v pleistocénu a holocénu – současná pozice pleistocénu a holocénu v rámci chronostratigrafického členění; globální chronostratigrafické členění kvartéru; regionální chronostatigrafické členění kvartéru - členění pleistocénu v oblasti kontinentálního zalednění (severozápadní Evropa) a alpského (horského) zalednění, klimatický vývoj; stratigrafie holocénu a klimatický vývoj v holocénu.
 • 10. Přírodní prostředí v eemu a posledním glaciálu, význačné lokality – trvání eemského interglaciálu, vegetační charakteritika; příklady lokalit s eemskými sedimenty ze zahraničí a od nás; klimatická charakteristika posledního (viselského) glaciálu – interstadiály posledního glaciálu a jejich obecná charakteristika; význačné lokality posledního glaciálu.
Literatura
 • NĚMEČEK, Jan, Miroslav KUTÍLEK a Libuše SMOLÍKOVÁ. Pedologie a paleopedologie. Vydání 1. Praha: Academia, 1990. 546 stran. ISBN 8020001530. info
Metody hodnocení
Ústní státní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.