JRP01 Ruština pro přírodovědce 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JRP01/01: Čt 10:00–11:50 J2, M. Ševečková
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na středoškolské úrovni A2 (učebnice Ruština nejen pro samouky - 16 lekcí).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílová úroveň Bl Cíl: Rozvinout u studentů akademické a odborné dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné odborné literatury, což umožní studentům přístup k nejnovějším poznatkům v jejich oboru. Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) potřebné pro jejich budoucí praxi 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
sdělit a napsat informace o sobě, svém městě, o svém studiu a univerzitě;
používat základní odbornou slovní zásobu z oboru;
pochopit celkový význam jednoduchého autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky;
identifikovat v odborném textu specifické informace;
připravit prezentaci na jednoduché odborné téma s využitím základních prezentačních technik;
porozumět jednoduchému autentickému mluvenému projevu na odborné téma
diskutovat o obecných a odborných tématech;
aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech.
Osnova
 • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie,geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba) 2. obecná témata:studium, bydliště, zájmy, cestování, jídlo, zdraví, komunikace (potřebná slovní zásoba) 3. gramatika:výslovnost, rod, skloňování, časování, přechodníky, přídavná jména slovesná, slovesa být, mít, časy, trpný rod, podmiňovací způsob (konjunktivy), spojky, podřadné souvětí, předložky, odvozování, stupňování, skládání (podstatných jmen), vlastní jména 4.psaní: CV, dopis
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999. 125 stran. ISBN 808592756X. info
  neurčeno
 • Presentations in Russian
Výukové metody
Nácvik výslovnosti, poslechová cvičení, nácvik porozumění čtenému populárně-vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, obecná a akademická konverzace
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem (písemný test z gramatiky, slovní zásoby a čtení)- podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (65%) a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.