JRP03 Ruština pro přírodovědce 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni B1 (SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Úroveň B1 - odborný jazyk Cílem výuky je rozvinout profesní dovednosti studenta a schopnost sledovat nejnovější poznatky ve studovaném oboru. Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) potřebné pro jejich budoucí praxi 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu * rozlišit obecná tvrzení a podpůrné argumenty * rozlišit deduktivní a induktivní myšlenkové postupy * rozlišit fakta a názory * uvědomit si vztahy mezi myšlenkami v textu * rozlišit podstatné informace od nepodstatných * usuzovat, dovozovat z textu * shrnovat podstatné informace 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) jak napsat životopis, vyplnit formulář žádosti 5) upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
sdělit a napsat informace o sobě, svém městě, o svém studiu a univerzitě;
používat základní odbornou slovní zásobu z oboru;
pochopit celkový význam jednoduchého autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky;
identifikovat v odborném textu specifické informace;
připravit prezentaci na jednoduché odborné téma s využitím základních prezentačních technik;
porozumět jednoduchému autentickému mluvenému projevu na odborné téma
diskutovat o obecných a odborných tématech;
aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech.
Osnova
 • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie,geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba) 2. obecná témata:studium, bydliště, zájmy, cestování, jídlo, zdraví, komunikace (potřebná slovní zásoba) 3.gramatika: rod, skloňování, časování, přechodníky, přídavná jména slovesná, slovesa být, mít, vyjadřování modality, trpný rod, podmiňovací způsob (konjunktivy), spojky, podřadné souvětí, předložky, odvozování, přídavná jména slovesná, slovosled (obmykání), podstatná jména slovesná, zkratky, vsuvky 4.prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • Presentations in Russian
  doporučená literatura
 • N. Kiršová: Ruština pro geology a geografy, UJEP Brno, 1989
 • L. Hejč: Ruština pro biology, UJEP Brno, 1988
 • K. Štěpánková: Ruština pro fyziky, UJEP Brno, 1984;
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
  neurčeno
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
Výukové metody
Nácvik výslovnosti, poslechová cvičení, nácvik porozumění čtenému odbornému textu, překlad do češtiny, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, obecná a akademická konverzace, psaní soukromé a oficiální korespondence, žádosti, životopisu, nácvik prezentace (studovaný obor)
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem (písemný test z gramatiky, slovní zásoby a čtení)- podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (65%) a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.