JSP03 Španělština pro přírodovědce 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost španělského jazyka na úrovni B1 ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o odborných tématech
prezentovat témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
sestavit vlastní strukturovaný životopis, vytvořit motivační dopis na základě konkrétního inzerátu z oboru, definovat a obhájit své kvality a dovednosti ve zkušebním pohovoru před kolektivem
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni lépe: chápat autentický globální problém z pohledu vlastní úzké specializace komunikovat napříč specializacemi a chápat mezioborové souvislosti pracovat v týmu formulovat své klíčové dovednosti a motivaci nutné pro práci v badatelském týmu kriticky myslet užívat španělštinu jako komunikační prostředek: neformální komunikace, funkčni akademický jazyk, odborný jazyk dané oblasti psát abstrakty – nácvik dovedností, technik prezentovat své poznatky srozumitelnou formou s využitím prezentačních dovedností
Osnova
 • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie, geologie, chemie, fyziky a matematiky dle důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba)
 • 2. obecná témata (potřebná slovní zásoba)
Literatura
 • R. M Martín: La gramática da juego, Heinemann 1997, ISBN 0 43530091 1
 • G. Gonzáles Mangas, M Marcos de la Losa: Técnicas de conversación telefónica: Edelsa 1999, ISBN 84-7711-1
 • M.A.Palomino: Técnicas de correo comercial, Edelsa 1997, ISBN 8-7711-176-6
 • C. Moreno a kol.: Actividades lúdicas, SGEL 1999, ISBN 84-7143-772-4
 • J. Carrasco Montero: Reálie španělsky mluvících zemí, Fraus 1997, ISBN 80-85784-54-8
 • N.Sans, L. Miguel: Cómo suena, Difusión 1991, ISBN 84-87099-22-X J.
 • F. Castro: Uso de la gramática espanola (intermedio), Edelsa 1997, ISBN 84-7711-134-0
 • J. Arribas: Preparación DELE, Edelsa 1997, ISBN 84-7711-088-3
 • L. López Ruiz: Historietas y pasatiempos, Edelsa 1998, ISBN 84-85786-97-1
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly;
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
INFORMACE O UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK:
Studentům, kteří na jazykových školách úspěšně složili státní zkoušku všeobecnou nebo mají španělské zkoušky Diploma Intermedio, příp. Diploma Superior nebo jsou absolventy španělského gymnázia bude uznána písemná část zkoušky po předložení originálu vysvědčení. Studenti, kteří absolvovali zkoušku ze španělštiny na jiné univerzitě či fakultě podobného zaměření mohou žádat o uznání písemné části zkoušky pokud dosáhli urovně B1 dle ERR (kód JS001 Odborná španělština - zkouška) nebo B2 dle ERR (kód JS002 Pokročilá odborná španělština - zkouška). Ústní část zkoušky - prezentace na odborné téma z oboru - je povinná, požadavky jsou na ISu (materiály předmětu).

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:
Zápočty a zkoušky je možno skládat pouze během zápočtového týdne a během zkouškového období.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.