LFMA011c Mikroskopická anatomie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Bi2120 Histologie && NOW ( LFMA011p Mikroskopická anatomie - před. )
Předmět je určen pro studenty biologických oborů a další zájemce o humánní mikroskopickou anatomii, kteří již absolvovali předmět Bi2120 Cytologie, histologie, embryologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktického kurzu je seznámit studenty s reálnými preparáty orgánů a tkání, charakterizovat jednotlivé významné tkáňové struktury a demonstrovat vnitřní mikroskopickou stavbu orgánů a orgánových soustav.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním stavebním principům a funkcí všech typů tkání, popsat mikroskopickou stavbu orgánů a identifikovat jednotlivé tkáně a orgány v histologických řezech;
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba trávicího systému I. Preparáty: labium oris, apex linguae, papilla vallata, palatum molle, gl. parotis, gl. submandibularis, gl. sublingualis.
 • 2. Mikroskopická stavba trávicího systému II. Preparáty: zub, oesophagus, cardia, fundus ventriculi, pylorus, duodenum, intestinum tenue.
 • 3. Mikroskopická stavba trávicího systému III. Preparáty: intestinum crassum, appendix, anus, hepar 2x, vesica fellea, pancreas.
 • 4. Mikroskopická stavba močového systému. Preparáty: ren, calyx renalis, ureter, vesica urinalis, urethra feminina, pars cavernosa urethrae masculinae.
 • 5. Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů. Preparáty: testis, epididymis, funiculus spermaticus, gl. vesiculosa, prostata, penis.
 • 6. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů I. Preparáty: ovarium 2x, corpus luteum, tuba uterina 2x.
 • 7. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů II. Placenta a pupečník. Preparáty: uterus 2x, vagina, labium minus, placenta, funiculus umbilicalis.
 • 8. Mikroskopická stavba žláz s vnitřní sekrecí. Preparáty: hypophysis cerebri, epiphysis, gl. thyreoidea, gl. parathyreoidea, corpus suprarenale, Langerhansovy ostrůvky.
 • 9. Mikroskopická stavba centrálního a periferního nervového systému. Preparáty: cortex cerebri, cortex cerebelli, medulla spinalis, ganglion spinale, vegetativní ganglion, periferní nerv 2x.
 • 10. Mikroskopická stavba orgánu zraku. Preparáty: přední segment oční, zadní segment oční, fasciculus opticus, palpebra, gl. lacrimalis.
 • 11. Mikroskopická stavba orgánu sluchu a rovnováhy. Preparáty: cochlea, auricula.
 • 12. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Preparáty: kůže z bříška prstu, kůže z axily, kůže s vlasy, nehet, mamma lactans, mamma non lactans.
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách Ústavu histologie a embryologie.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené). 2. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/vyuka
Veškeré informace o výuce jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www stránkách ústavu nebo v IS.
Information about the course is available on pinboards located in front of the Microscopic Hall and on the web site of the Department, where also the electronic resources can be reached.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.