Z0025 Ekologie a životní prostředí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Sychrová (cvičící)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0025/01: Út 18:00–18:50 Z3,02045, M. Sychrová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 30 )
Zájem o danou problematiku, odvahu zkousnout nějaké zákony a ochotu k vlastnímu přínosu ve cvičeních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v předmětu mají naučit: Aplikovat své dosavadní poznatky z geografie; Samostatně hodnotit ekologické problémy a problémy ŽP; Hodnotit význam živých organismů a jejich společenstev jako indikátorů kvality životního prostředí; Analyzovat vliv člověka a lidské společnosti na přírodu a krajinu a na následky jeho někdy neuvážených rozhodnutí; Diskutovat aktuální otázky v oblasti ekologie a životního prostředí, především ekologické zemědělství a lesnictví.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu mj. schopni:

Vysvětlit vznik vědního oboru Ekologie a Environmentalistiky vč. motivů vývoje.
Popsat příčiny a historii okyselování prostředí, především v ČR. Popsat současné výsledky procesu.
Popsat příčiny a historii intoxikace prostředí nadbytkem živin. Popsat současné výsledky procesu.
Zhodnotit historii introdukce a expanze vybraných kritických druhů rostlin a živočichů, jejich dopad do krajiny a ŽP.
Zhodnotit historii silně ohrožených druhů obratlovců, jejich současný stav a problémy, dopad do krajiny.
Popsat typy lesa podle různých hledisek dle zákona o lesích, ekologický význam a dopady jednotlivých způsobů hospodaření.
Vysvětlit, k čemu slouží Lesní hospodářské plány a OPRL.
Osnova
 • 1. Vymezení předmětu a cíle studia, návaznost ekologie na další vědní disciplíny, environmentalistika.
 • 2. Jedinec, populace, společenstvo, geobiocenóza, ekosystém.
 • 3. Stabilita ekosystému, homeostáze, homeorhéza.
 • 4. Introdukce, aklimatizace a domestikace organismů.
 • 5. Historie výskytu vybraných velkých druhů živočichů v ČR.
 • 6. Stupně přirozenosti společenstev, stupně ekologické stability, koeficient ekologické stability.
 • 7. Typizace ekosystémů používané v ochraně přírody a prostředí.
 • 8. Historie hospodaření člověka v lesích, současná organizace lesů, hospodaření v nich a dopady do ŽP.
 • 9. Oblastní plány rozvoje lesů
 • 10. Ekologické zemědělství, vývoj, současný stav a perpspektivy v ČR.
Literatura
  doporučená literatura
 • MÍCHAL, Igor. Obnova ekologické stability lesů. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 169 s. ISBN 8085368234. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
 • MÍCHAL, Igor. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno: Veronica, 1994. 275 s. ISBN 80-85368-22-6. info
 • SIMON, Jaroslav. Hospodářská úprava lesů : vybrané části pro krajinné inženýrství. Vyd. 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 2000. 136 s. ISBN 8071574791. info
  neurčeno
 • HORNÍK, Stanislav. Fyzická geografie. D. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 319 s. : i. info
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk a Pavla KREJČOVÁ. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 8085615932. info
 • Těžba vápenců a chráněné krajinné oblasti : V. ročník Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí 10.9.-12.9.1997 : sborník referátů. Blansko: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky, 1998. 134 s. ISBN 839041357X. info
 • New rivers and wildlife handbook (Orig.) : Řeky pro život : revitalizace řek a péče o nivní biotopy. info
 • Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí ; Program revitalizace říčních systémů Ministerstav životního prostředí : Program revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí (Přít.). Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. [79] s. info
 • Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice : studie analyzuje současný stav a předpoklady rozvoje v dlouhodobějším horizontu. Praha: ČEZ, 2007. 181 s. ISBN 9788023988239. info
Výukové metody
Výuka probíhá za využití powerpointových prezentací. Diskuse k tématu i během přednášek je vítána. Místo několika cvičení bude 4-5 hodinová terénní exkurse v dosahu MHD Brna. Ve cvičeních mají studenti částečnou volnost ve výběru témat dle svého zájmu a zaměření. Seminární práce zahrnuje zpracování krátké powerpointové prezentace (na cca 10 min) ke zvolenému problému týkajícího se životního prostředí. Téma je třeba probrat s vyučujícím.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou s možností písemné přípravy. Podmínkou pro vykonání zkoušky je udělený zápočet na základě prezence na cvičeních a odevzdaných seminárních prací ze cvičení. Seminární práce zahrnuje zpracování krátké powerpointové prezentace (na cca 10 min) ke zvolenému problému týkajícího se životního prostředí. Téma je třeba probrat s vyučujícím. Prezentaci pak přednese student v rámci cvičení. Kvalita seminární práce a aktivita na cvičeních tvoří 30% výsledné známky, zkoušku je však nutno složit minimálně na E.
Informace učitele
Obsah učiva v předmětu se postupně mírně vyvíjí a vyvíjet bude, proto nedoporučuji používat ke studiu na zkoušku poznámky z minulých ročníků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.