Z0138 Socioekonomické změny regionů České republiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 13:00–13:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0138/01: Čt 8:00–9:50 Z5,02004, O. Šerý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámení se socioekonomickými změnami regionů ČR, které proběhly po roce 1989 a mají výrazný regionální dopad. Předmět se nejdříve zaměřuje na ekonomické aspekty postsocialistické transformace (terciarizace hospodářství, nové rozvojové plochy, proměny trhu práce), v další části semestru se pak soustředí na sociální a kulturní aspekty (vzdělanost, otázka menšin, participace a angažovanost). Vše zakončují ukázky případových studií proměny několika českých regionů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat klíčové změny v regionech České republiky po roce 1989;
- prokázat schopnost studia těchto změn na lokální i národní úrovni;
- kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody při studiu těchto změn;
- prokázat své dovednosti na příkladu jedné případové studie.
Osnova
 • 1) Transformace českého hospodářství po roce 1989, přechod od výroby ke službám
 • 2) Vliv významných podniků na regionální rozvoj
 • 3) Rozvojové plochy (průmyslové zóny, brownfields) a jejich potenciál v ekonomice
 • 4) Proměny trhu práce, nové formy zaměstnanosti
 • 5) Vzdělanost populace jako faktor rozvoje, geografie českého školství
 • 6) Prostorové aspekty technické infrastruktury a vybavenosti regionů
 • 7) Sociálně vyloučené lokality, prostorovost sociálního vyloučení
 • 8) Kultura a rozvoj regionů
 • 9) Od uniformity k různorodosti, geografie menšin
 • 10) Participace a angažovanost místních komunit (MAS, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, partnerství obcí a měst)
 • 11) Mediální obraz českých regionů
 • 12) Příklady socioekonomických změn konkrétních regionů ČR
Literatura
 • TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 9788073801144. info
 • MYANT, M. R. Vzestup a pád českého kapitalismu : ekonomický vývoj České republiky od roku 1989. Translated by Petra Luňáčková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 351 s. ISBN 9788020022882. info
 • SUCHÁČEK, Jan. Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 151 s. ISBN 9788086729909. info
 • Making the transition : education and labor market entry in Central and Eastern Europe. Edited by Irena Kogan - Clemens Noelke - Michael Gebel. Stanford, California: Stanford University Press, 2011. xix, 406. ISBN 9780804775908. info
 • HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury : kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Vydání první. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 348 stran. ISBN 9788073573393. info
 • MATOUŠEK, Roman a Robert OSMAN. Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. 309 s. ISBN 978-80-246-2733-5. info
 • NEKOLOVÁ, Markéta. Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2010. 35, 8. ISBN 9788074160578. info
Výukové metody
Výuka předmětu je tvořena hodinovými přednáškami a dvouhodinovými cvičeními, na nichž jsou rozšiřovány znalosti a dovednosti získané z přednášek. V rámci cvičení je kladen důraz na diskuzi studentů, resp. na aktivní zapojení do průběhu cvičení obecně. Studenti vypracovávají průběžně domácí úkoly, jejichž výsledky na hodinách prezentují.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který studenti získají za odpovídající účast na cvičeních, za odevzdané a uznané úkoly (tj. jak práce na samotných cvičeních, tak domácí úkoly) a za závěrečnou prezentaci celosemestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2020.