Z5011 Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Robert Osman, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 Z6,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z5011/01: Po 10:00–11:50 Z6,02006, R. Osman, O. Šerý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními participativními metodami a technikami, které se používají v oblasti regionálního rozvoje (nejčastěji při tvorbě různých strategických a plánovacích dokumentů, při formulování vize rozvoje obce či regionu nebo při řešení konkrétních témat a problémů). Jedná se o metodiky a techniky práce s odbornou i laickou veřejností, o facilitaci a moderaci různých pracovních či expertních skupin. Důraz je kladen na praktické využití a aplikovatelnost.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu jsou studenti schopni navrhnout facilitační či mediační metodu pro konkrétní projednávaný případ, tuto metodu jsou schopni připravit jak po produkční, tak organizační stránce a současně jsou sami schopni ujmout se její moderace či facilitace. Studenti jsou obeznámeni s výhodami a nevýhodami té které metody a techniky a jsou tedy schopni vyhodnotit vhodnost jejího použití pro ten který účel. Současně jsou schopni aktivně zavádět participativní metody jednání do diskusí o věcech veřejných.
Osnova
 • Osnova:
 • 1) Úvod – facilitace a moderace, zapojení odborné a laické veřejnosti do regionálního plánování;
 • 2) Aktivizace při jednáních, typy osobností a práce s nimi;
 • 3) Kulatý stůl, rolové hry, focus group (příklad vyjednávání);
 • 4) Proces nominálních skupin (metodika Národní sítě Zdravých měst ČR);
 • 5) Občanská věda (citizen science);
 • 6) Crowdsourcing a pocitové mapy (příklady použití);
 • 7) Kumu (webový nástroj pro komunitní plánování);
 • 8) Future City Game (kreativní komunitní plánování);
 • 9) Participativní rozpočet (příklady z českých a slovenských měst);
 • 10) Živá knihovna (příklad použití);
 • 11) Happening (jeho role v procesu vyjednávání);
 • 12) World Café (příklad použití);
 • 13) Závěrečné prezentace semetrálních prací.
Literatura
  povinná literatura
 • The IAF handbook of group facilitation : best practices from the leading organization in facilitation. Edited by Sandy Schuman. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. xxxiv, 664. ISBN 078797160X. info
 • SCHWARZ, Roger M. The skilled facilitator fieldbook : tips, tools, and tested methods for consultants, facilitators, managers, trainers, and coaches. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005. xxiv, 546. ISBN 0787964948. info
 • ALEŠ, Bednařík. Facilitace : jak vést skupinová setkání? Kladno: Aisis, 2008. info
 • PÁNEK, Jiří. Výběr metod participativního mapování. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 108 stran. ISBN 9788024444352. info
  doporučená literatura
 • WILKINSON, Michael. Tajemství facilitace : dosáhněte výjimečných výsledků v týmové práci pomocí SMART metody. Translated by Martina Chalupová. Vydání první. Brno: Computer Press, 2011. 288 stran. ISBN 9788025126073. info
 • HERON, John. The complete facilitator's handbook. 1st pub. London: Kogan Page, 1999. xii, 414. ISBN 9780749429720. info
 • ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace : řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 207 s. ISBN 9788026200918. info
 • HOLÁ, Lenka, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Martina URBANOVÁ. Mediace a možnosti využití v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 512 s. ISBN 9788024741093. info
 • DUŠEK, Jiří a Lubomír PÁNA. Zdravá města a místní Agenda 21. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. 144 s. ISBN 978-80-87472-07-1. info
Výukové metody
Výuka bude založena na frontální metodě realizované prostřednictvím přednášek. Ty budou kombinovány s videoukázkami o použití a výstupech konkrétních participativních metod vyjednávání. Cvičení pak budou využívat konkrétních metod, tak aby si je studenti měli možnost sami vyzkoušet. Budou tak využívány rolevé hry, kulaté stoly, skupinové rozhovory, živé knihovny, vedení dvojice, skupiny i celé třídy, tak aby si studenti postupně osvolili základní principy všech probíraných metod.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení předmětu je vyžadováno splnění dvou úkolů. Prvním z nich je zpracování semestrální práce v textové podobě, kdy se bude jednat o návrh způsobu veřejného projednání jednoho konkrétního tématu, které ve svém rodném městě (nebo jiném městě, k němuž mají vztah) sami studenti identifikují jako doposud nediskutované, nedostatečně dojednané či nedostatečně srozumitelné. Druhým z nich je pak účast na kolokviu, které bude mít podobu závěrečné prezentace semestrálních prací ze strany studentů (včetně následné diskuze). Podmínkou k účasti na kolokviu je odpovídající docházka na cvičeních (tj. maximálně jedna neomluvená absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.