Z6000 Bakalářská zkouška ze zeměpisu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. Ukončení: -.
Vyučující
komise SZZ (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Výstupy z učení
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Osnova
 • Bc. studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky podle odpovídajícího zaměření (studijního programu). Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.
 • Písemná zkouška má prokázat pochopení základů geografie a kartografie ve smyslu hlavních výstupů z učení. Obsahem písemné části jsou otevřené teoretické otázky s důrazem na pochopení základních pojmů a jejich vzájemných souvislostí. Další požadavky a informace ke struktuře písemné části SZZ ze Základů geografie a kartografie:
 • 1) písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky),
 • 2) každá otázka je hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů,
 • 3) na vypracování je stanoven čas 100 minut.
 • ZKUŠEBNÍ OKRUHY ZE ZÁKLADŮ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE
 • 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 • 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 • 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 • 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.
 • 5. Vnitřní stavba zemského tělesa, globální tektonika, vznik a přeměny hornin, tektonické a vulkanické procesy, zemětřesení.
 • 6. Dynamická geomorfologie, exogenní geomorfologické pochody, zvětrávání, modelace reliéfu svahovými, fluviálními, eolickými, ledovcovými a pobřežními pochody, strukturní geomorfologie.
 • 7. Oběh vody, hydrologické procesy.
 • 8. Světový oceán - struktura, procesy, vlastnosti vody.
 • 9. Voda na kontinentech – hydrologie povrchových a podpovrchových vod.
 • 10. Energetická bilance Země. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře.
 • 11. Větry a globální cirkulace atmosféry. Systémy počasí.
 • 12. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 • 13. Stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory a procesy, půdní horizonty, půdní profil, půdní typy.
 • 14. Funkce půdy v suchozemských ekosystémech, degradace a destrukce půd, kvalita a zdraví půdy.
 • 15. Biosféra, ekosystém, biotop, ekologické podmínky živých organizmů, struktura a fungování ekosystémů.
 • 16. Suchozemské geobiomy Země.
 • 17. Role místa a prostoru v geografickém výzkum a společenském vývoji.
 • 18. Prostorové vzorce ekonomických procesů a vztahů, ekonomická globalizace.
 • 19. Současný demografický vývoj.
 • 20. Prostorová mobilita a doprava.
 • 21. Geografie zemědělství.
 • 22. Energetické zdroje.
 • 23. Urbanizace a systémy osídlení.
 • 24. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru.
 • 25. Politická geografie a geopolitika.
 • 26. Kartografické vyjadřovací prostředky.
 • 27. Kartografická generalizace.
 • 28. Analogové a digitální zdroje prostorových dat.
 • 29. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních a kvantitativních údajů do mapy.
 • 30. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí.
 • 31. Obsah a náplň tematických map.
 • 32. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 • 33. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.
 • 34. Ekologie krajiny – vazby v ekosystémech, sukcese, životní strategie, metodiky EIA, SEA.
 • 35. Kulturní krajiny Země – interakce člověka a přírody, funkční typy.
 • 36. Pojetí regionu, typologie regionů.
 • 37. Praktické řešení úloh a příkladů - aplikace poznatků do středoškolské výuky geografie a kartografie.
Literatura
 • Studijní literatura uvedena u jednotlivých předmětů
 • STRAHLER, Alan H. Introducing Physical Geography. 5. vyd. : Wiley, 2010. 656 s. ISBN 0-470-13486-0. info
 • FOUBERG, Erin Hogan, Alexander B. MURPHY a Harm Jan DE BLIJ. Human geography : people, place, and culture. 9nt ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. xxiii, 454. ISBN 9780470382585. info
Výukové metody
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Metody hodnocení
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Písemná a ústní státní zkouška, skládá se před komisí
Předmět je vyučován každý semestr.
Přihlásit se lze až po splnění všech podmínek stanovených v Pravidlech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.