Z7000 Aplikovaná fyzická geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–10:50 Z7,02017a, Po 10:00–10:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7000/01: Po 11:00–12:50 Z2,01032, Po 11:00–12:50 Z7,02017a, M. Culek, P. Dobrovolný, Z. Máčka, M. Šulc Michalková
Předpoklady
Předmět je určen studentům navazujícího magisterského programu, u kterých se předpokládá základní přehled ve fyzické geografii a krajinné ekologii na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Presentovat a diskutovat se studenty vybrané problémy fyzické geografie, důležitým z hlediska praxe.
Na přednáškách a seminářích se studenti seznámí s vybranými tématy a problematikou aplikovaného fyzickogeografického a krajinného výzkumu, způsoby jejich řešení a výsledky prezentovanými na jednotlivých případových studiích.
Výstupy z učení
Student by měl být v závěru kurzu schopen:
Orientovat se v aktuálních směrech aplikovaného výzkumu ve fyzické geografii;
Vysvětlit, kdy je vhodné aplikovat určité výzkumné metody.
Použít vybrané metodiky výzkumu z oblasti hydrologie, hydromorfologie, klimatologie a krajinné ekologie
Za konzultace odborníků navrhnout územní systém ekologické stability krajiny (ekologickou síť) dle příslušné metodiky.
Osnova
 • 1. blok HYDROLOGIE
 • - Legislativa a plánování v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, přehled metodik, práce geografa s podkladovými daty pro plány dílčích povodí
 • - Identifikování a mapování povodňové hrozby a rizika, protipovodňová ochrana, výpočet Q100 (dle Čerkašina) a ukázka transformace povodňové vlny vodní nádrží
 • - Hydrologické modelování a vyhraničení záplavových území pomocí nástroje „Alternative Indicative Inundation Model“
 • 2. blok FLUVIÁLNÍ GEOMORFOLOGIE
 • - Historie využívání řek člověkem, antropogenní tlak na fluviální systémy
 • - Revitalizace říčních systémů, vnímání vodních toků a říční krajiny člověkem
 • - Hodnocení stupně odpřírodnění vybraného toku v urbánním prostředí
 • 3. blok KLIMATOLOGIE
 • - Význam studia městského klimatu, základní pojmy, faktory ovlivňující formování městského klimatu a jeho charakteristické rysy, kategorie městského klimatu, mezní a přízemní vrstva atmosféry, radiační a energetická bilance zastavěných území
 • - Teplotní poměry zastavěných území, tepelný ostrov města a jeho typy, metody studia, odhad intenzity tepelného ostrova, účelová a mobilní měření, dálkový průzkum měst, charakteristický režim hlavních meteorologických prvků v prostředí městského klimatu (vlhkostní poměry, srážky, vítr)
 • -Klasifikace městského klimatu, koncept místních klimatických zón, modelování městského klimatu, možné přístupy ke zmírňování negativních dopadů městského klimatu na obyvatelstvo a adaptační opatření
 • 4. blok KRAJINNÁ EKOLOGIE
 • - Biogeografie ve vztahu k vymezování územního systému ekologické stability (dále ÚSES), určení STG
 • - Územní plánování, komplexní pozemkové úpravy a vymezování ÚSES
 • - Vymezování ÚSES dle metodiky
Literatura
  povinná literatura
 • Applied geography : principles and practice : an introduction to useful in physical, environmental and human geography. Edited by Michael Pacione. 1st pub. London: Routledge, 1999. xxvii, 632. ISBN 0-415-18268-9. info
 • Nejnovější Metodika ÚSES: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Priloha_Vestnik_Kveten_170609.pdf
  doporučená literatura
 • BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8. info
 • BRIERLEY, Gary J. a Kirstie A. FRYIRS. Geomorphology and river management : applications of the river styles framework. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2005. xii, 398. ISBN 1405115165. info
 • LANZ, Klaus a Stefan SCHEUER. Příručka EEB o vodohospodářské politice EU podle Rámcové směrnice o vodě. Edited by Karel Jech. Vyd. 1. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ, 2000. 57 s. ISBN 80-902635-4-2. info
 • FRAZIER, John W. Applied geography : selected perspectives. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1982. i-xv, 333. ISBN 0130404519. info
 • Řeky pro život : revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Edited by Helena Králová. Brno: Veronica, základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 2001. 439 s. ISBN 8023889397. info
 • SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Vyd. 2. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9. info
 • NOVICKÝ, Oldřich. Aplikovaná hydrologie. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 1991. 101 s. info
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 802440270X. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse/debata, ukázky projektů, profesní geografie. Workshop pro návrh ekologické sítě: Ve cvičení z biogeografické části si studenti zkusí pod vedením vyučujícího navrhnout generel místního územního systému ekologické stability krajiny v měřítku 1:10 000.

Blok fluviální systémy:
Součásti bloku věnovaného fluviálním systémům je terénní průzkum menšího vodního toku na území Brna (výpočet Habitat Modification Score podle metodiky River habitat Survey). Teoretický základ problematiky je podán formou přednášek.
Metody hodnocení
Úspěšné zakončení předmětu předpokládá:
1) Vypracování cvičení zadaných jednotlivými vyučujícími
2) Úspěšné složení písemné zkoušky
3. Zpracování kvalitního projektu z části předmětu týkající se ÚSES. Bodové hodnocení kvality vstupuje do finálního bodového hodnocení, tj. nahrazuje zkoušku z této oblasti.

CVIČENÍ
Jednotliví vyučující zadávají cvičení/projekty k řešení. Termíny pro odevzdání cvičení stanovují vyučující, výstupy ze cvičení je však třeba odevzdat nejpozději do 12. prosince. V termínu od 12. do 19.12. proběhne závěrečná kontrola cvičení a vypořádání případných nedostatků. Zápočet bude udělen po akceptaci cvičení vyučujícími. Udělení zápočtu je předpokladem pro prohlášení k písemné zkoušce. Projekt ÚSES musí student odevzdat 5 dní před termínem své zkoušky, aby práci bylo možno včas ohodnotit a hodnocení připojit k hodnocení písemné zkoušky.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Každý vyučující zadává dvě odpovídací otázky (každá za 2 body, hodnotit lze po 1/2 bodu) a tři testové otázky (po 1 bodu, alespoň čtyři variantní odpovědi v otázce).
Klasifikace písemné zkoušky podle bodového hodnocení (podzim 2017):
14-17 E
17,1-20 D
20,1-23 C
23,1-25,5 B
25,6-28 A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.