Z7051 Environmentální geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (cvičící)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Mgr. Šimon Fiala (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7051/01: Po 8:00–8:50 Z2,01032, Z. Máčka
Předpoklady
Z0026p Fyzická geografie && Z4066 Krajinná ekologie
Základní znalosti fyzické a humánní geografie nabyté v průběhu bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu spočívají ve skupinovém řešení menších projektů zaměřených na otázky environmentální geografie. Projekty se budou vztahovat k regionu brněnské aglomerace. Cílem předmětu je: - ve dvou úvodních přednáškách se seznámit s vymezením, cíly, pracovními metodami a příklady řešených úloh z oboru environmentální geografie;
- zpracovat v průběhu semestru čtyři zadané projektové úlohy;
- výsledky projektů zpracovat formou powerpointové prezentace a posteru, které budou prezentovány před spolužáky během závěrečného workshopu;
Předmět bude zaměřen na propojení práce s mapami zájmového území, terénního výzkumu, laboratorního zpracování vzorků, vyhodnocení terénních dat a prezentaci výstupů během závěrečného workshopu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- kriticky analyzovat vybraný environmentální problém;
- řešit samostatně zadanou úlohu zaměřenou na interakci člověka a jeho životního prostředí.
Osnova
 • Předmět bude koncipován jako soubor několika menších projektů, řešených v průběhu semestru, které budou tématicky zaměřeny na problematiku využívání přírodních zdrojů, přírodní hrozby a rizika, změny krajiny, ekologickou stabilitu krajiny a její management a životní prostředí ve městě. Uvedená témata budou studenti řešit v prostoru města Brna a jeho okolí (urbánní, suburbánní a rurální krajiny brněnské aglomerace). Obsahová náplň projektů se může meziročně obměňovat.
 • Příklady témat řešených v projektech:
 • - Hodnocení dopravní hlukové zátěže ve vybraných čtvrtích města Brna
 • - Hodnocení rizika skalního řícení na vybraných lokalitách v intravilánu města Brna
 • - Hydromorfologický monitoring vodních toků v urbánním a suburbánním prostředí
 • - Hodnocení dopadů těžby nerostných surovin na kvalitu životního prostředí brněnské aglomerace
 • - Hodnocení stresových faktorů a ekologické hodnoty příměstských lesů (obory Holedná a Podkomorské lesy), potenciál pro rekreační využívání (nadměrné stavy vysoké zvěře, chatové kolonie, lesní hospodářství, ...)
 • Rozložení aktivit v průběhu semestru a jejich hodinová dotace bude následující:
 • - Úvodní seminář: seznámení s obsahem a organizací předmětu, návštěva laboratoře - seznámení s přístrojovým vybavením a přehled analytických metod, školení BOZP; celkem 2 hodiny.
 • - Přednáška: úvod do problematiky environmentální geografie, přehled terénních a laboratorních metod pro environmentální aplikace, seznámení se zásadami plánování a realizace environmentálních projektů; 2 hodiny.
 • - Aktivita v terénu: 4krát terénní aktivita, každá 6 hodin; celkem 24 hodin.
 • - Aktivita v laboratoři: 4krát laboratorní aktivita, každá 2 hodiny; celkem 8 hodin.
 • - Prezentace výsledků: 2krát workshop s powerpointovými prezentacemi a diskuzí výsledků, každý workshop 2 hodiny; celkem 4 hodiny.
Literatura
 • BURT, James E., Gerald M. BARBER a David L. RIGBY. Elementary statistics for geographers. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2009. xii, 653. ISBN 9781572304840. info
 • MARSH, William M. a John GROSSA. Environmental geography : science, land use, and earth systems. 3rd ed. New York: J. Wiley, 2005. 455 p. ISBN 0471482803. info
 • ZELENKA, Josef a Jiří ŠTEJFA. Environmentální a ekologický slovník vybraných pojmů. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 183 s. ISBN 8070416270. info
 • Essential environmental science : methods & techniques. Edited by Simon Watts - Lyndsay Halliwell. New York: Routledge, 1996. xxxii, 512. ISBN 0415132479. info
Výukové metody
Termín terénních a laboratorních aktivit však lze operativně dohodnout podle aktuálních časových možností vyučujícího a studentů během semestru.
Pracovní aktivity budou probíhat ve skupinách, kde si sami dohodnete rozdělení práce.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Předpokladem k úspěšnému ukončení je aktivní účast na terénní a laboratorní výuce a aktivní vystoupení v rámci workshopu (ppt prezentace).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2016, podzim 2018, podzim 2020.