Z7777 Právo životního prostředí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Pospíšilová (přednášející), RNDr. Vladimír Herber, CSc. (zástupce)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7777/01: Út 18:00–18:50 Z4,02028, K. Pospíšilová
Předpoklady
Pochopení, že zvládnutí tohoto předmětu Vám může pomoci najít práci v oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní orientace v právu týkajícím se životního prostředí.
Ujasnění si propojenosti zákonů i činností správního orgánu.
Pochopení problémů a úskalí některých zákonů.
Seznámení s problémy správní praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- základní orientace v právu týkajícím se životního prostředí.
- chápe propojenost zákonů s činností správního orgánu
- uvědomuje si problémy a úskalí některých zákonů
- je seznámen s problémy správní praxe.
Osnova
 • 1. Právní soustava ČR, soustava správních úřadů, státních zastupitelství, soudů a jejich funkcí, návaznost na mezinárodní a evropské právo, veřejná správa.
 • 2. Právo životního prostředí, spolková činnost, postupy správních orgánů (správní řád), veřejný ochránce práv.
 • 3. Postupy správních orgánů (správní řád), soudní ochrana.
 • 4. Katastr nemovitostí.
 • 5. Vodní právo.
 • 6. Ochrana přírody a krajiny.
 • 7. Lesnictví, myslivost, rybářství.
 • 8. Ochrana zemědělského půdního fondu, pozemkové úpravy, horní zákon, geologické práce.
 • 9. Nakládání s odpady, ochrana ovzduší.
 • 10. Posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence.
 • 11. Územní plánování, stavební řízení.
 • 12. Poskytování informací, GIS, správní trestání.
 • 13. Rekapitulace přednášených témat.
 • U všech zákonů bude důležitý akcent na jejich propojenost, návaznosti, a navazující vyhlášky.
 • Aplikační výstupy pro geografy a kartografy je možné shrnout do:
 • „Registru práv a povinností geografa“ při terénním výzkumu či kartografické tvorbě.
Literatura
 • TUHÁČEK Miloš, JELÍNKOVÁ Jitka a kol. (2015): Právo životního prostředí. Praktický průvodce. GRADA Publishing, a.s., Praha.ISBN 978-80-247-5464-2
 • Vzhledem ke specifickým požadavkům na obsah předmětu, budou studenti vycházet především z přednášek samotných a právních předpisů.
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 496. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi v Powerpointu.
Domácí studium vybraných částí zákonů.
V rámci cvičení rozbory vybraných soudních rozhodnutí, diskuse nad zákony, nácvik jednání se správními úřady včetně tvorby písemností.
Dle dohody návštěva vybraného správního orgánu nebo soudu.
Metody hodnocení
Zkouška kombinovaná písemná a ústní včetně řešení příkladu za pomoci dotčeného právního předpisu. Podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z7777