Z8025 Změny sladkovodních ekosystémů v prostoru a čase

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 Z2,01032
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Změny ve sladkovodních ekosystémech jsou dlouhodobě studovány v souvislosti s působením lidské činnosti. V poslední době se do popředí zájmu dostávají interakce antropogenních tlaků a změn klimatu. Pro komplexní pochopení vztahů v ekosystémech vystavených takovým vlivům je důležité zohlednit hierarchii prostorových škál a časových aspektů faktorů prostředí i bioty. Cílem předmětu je poskytnout studentům různého zaměření (geografie, krajinná ekologie, ekologie, hydrobiologie a ekotoxikologie) obecně teoretické základy, metodické poznatky a ukázky pilotních studií.
Výstupy z učení
Studenti po úspěšném absolvování předmětu budou schopni:
- popsat prostorové členění vodních ekosystémů a jejich časovou dynamiku
- odvozovat reakce ekosystémů na změny prostředí v rámci různých scénářů
- orientovat se v časo-prostorových vazbách mezi biologickými společenstvy a jejich životním prostředím
- analyzovat vybrané typy antropogenní degradace, určit dílčí stresory a jejich časo-prostorovou charakteristiku (rozsah a délku působení)
Osnova
 • 1. Úvod – teoretické koncepty
 • 2. Prostorové škály říční krajiny
 • 3. Změny vodních toků v podélném profilu
 • 4. Laterální a vertikální interakce vodních toků s okolním prostředím
 • 5. Stojaté vody – vztahy k povodí, procesy ve vazbě na prostorové členění
 • 6. Dlouhodobé trendy ve vývoji vodních ekosystémů
 • 7. Sezonní dynamika faktorů prostředí a biologických společenstev
 • 8. Teplotní režim povrchových vod
 • 9. Ekologické aspekty průtokového režimu a hydraulických podmínek
 • 10. Antropogenní modifikace vodních ekosystémů (se zřetelem na časoprostorové aspekty)
 • 11. Potenciální dopady změn klimatu ve sladkovodních ekosystémech
 • 12. Časo-prostorové aspekty adaptačních opatření a revitalizací degradovaných ekosystémů
 • 13. Případové studie
Literatura
  doporučená literatura
 • Climate change impacts on freshwater ecosystems. Edited by M. R. Kernan - R. W. Battarbee - Brian Moss. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xiii, 314. ISBN 9781405179133. info
 • Scaling biodiversity. Edited by David Storch - P. A. Marquet - James H. Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xvii, 470. ISBN 9780521699372. info
 • Handbook of scaling methods in aquatic ecology : measurement, analysis, simulation. Edited by Laurent Seuront - Peter G. Strutton. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004. 600 p. ISBN 0849313449. info
  neurčeno
 • Gravel-bed rivers VI : from process understanding to river restoration. Edited by Helmut Habersack - Massimo Rinaldi - Hervé Piégay. London: Elsevier Science, 2008. xviii, 817. ISBN 9780444528612. info
 • Gravel-bed rivers. Edited by M. Paul Mosley. 1st pub. Wellington: New Zealand Hydrological Society, 2001. 642 s. ISBN 0473074869. info
 • Streams and ground waters. Edited by Jeremy Boyd Jones - Patrick J. Mulholland. San Diego, Calif.: Academic Press, 2000. xix, 425. ISBN 0123898455. info
Výukové metody
teoretická příprava (přednášky), praktické ukázky z případových studií a diskuze
Metody hodnocení
Zkouška proběhne ústní formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.