Z8308 Fluviální geomorfologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8308/01: St 14:00–14:50 Z2,01032, Z. Máčka
Předpoklady
Před touto přednáškou je vhodné absolvovat předměty GEOMORFOLOGIE a HYDROLOGIE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vysvětlení vztahů mezi morfologií přirozených vodních toků a fluviálními procesy. Jsou objasňovány změny morfologie řek v prostoru (podél toku) a v čase, vztahy mezi kontrolními proměnnými (hydrologie, geologie, ...) a vývojem řek. Prezentovány jsou způsoby aplikace geomorfologických poznatků při hospodaření na vodních tocích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit proměnlivost říční morfologie v čase a prostoru;
- identifikovat hydrologické, hydraulické a geomorfologické principy chování řek;
- používat metody a techniky hydrogeomorfologického a studia řek;
- analyzovat antropogenní vlivy na řeky.
Osnova
 • 1.Fluviální geomorfologie včera a dnes; state of the art
 • 2.Koncepty říční krajiny
 • 3.Geomorfologické klasifikace řek: Rosgen, Montgomery -Buffington, Brierley – Fryirs
 • 4.Hydromorfologické hodnocení vodních toků
 • 5.Říční (půdorysné) vzory
 • 6.Detailní morfologie koryta: říční úsek
 • 7.Detailní morfologie koryta: dnové formy
 • 8. Vlastnosti korytových sedimentů: velikost, tvar, opracování
 • 9.Proudění v otevřených korytech
 • 10.Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů
 • 11.Korytová eroze
 • 12.Zadrhávající dopravníkový pás
 • 13.(Dis)konektivita v povodích
 • 14.Fluviální sedimentace
 • 15.Biogeomorfologie říčních systémů
 • 16.Large wood v potocích a řekách
 • 17.Vývoj a změny říčních systémů – filozofie fluviální evoluce
 • 18.Řeky v čase – minulost
 • 19.Řeky v čase – recent
 • 20.Řeky v čase – budoucnost
 • 21.Antropogenní vliv na říční systémy
 • 22.Úpravy toků
 • 23.Urbánní toky
 • 24.Revitalizace vodních toků
Literatura
  doporučená literatura
 • BRIERLEY, Gary J. a Kirstie A. FRYIRS. Geomorphology and river management : applications of the river styles framework. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2005. xii, 398. ISBN 1405115165. info
 • GORDON, Nancy D. Stream hydrology : an introduction for ecologists. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 429. ISBN 0470843586. info
 • Tools in fluvial geomorphology. Edited by G. Mathias Kondolf - Hervé Piégay. Chichester: John Wiley & Sons, 2003. viii, 688. ISBN 047149142X. info
 • KNIGHTON, David. Fluvial forms and processes :a new perspective. London: Hodder Arnold, 1998. xv, 383 s. ISBN 0-340-66313-8. info
Výukové metody
Základem předmětu jsou přednášky z různých oblastí fluviální geomorfologie. Cvičení se odbývá blokově jako jednodenní terénní výjezd s následným vyhodnocením terénních dat, zpracováním závěrečné zprávy a prezentací výsledků v závěrečném semináři.
Metody hodnocení
Předpokladem udělení zápočtu je odevzdání závěrečné zprávy z terénních prací a její prezentace na závěrečném semináři. Zkouška proběhne ústní formou.
Informace učitele
http://www.geogr.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z8308