Z9015UZ Magisterská zkouška - obor UZ

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
komise SZZ (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Výstupy z učení
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Osnova
 • NMgr. studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce, písemné zkoušky z pedagogiky a psychologie a ústní zkoušky ze dvou předmětů SZZ (Geografie, Didaktika geografie).
 • Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.
 • Při ústní zkoušce má uchazeč prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Další požadavky a informace podle kterých probíhá ústní zkouška z Geografie a Didaktiky geografie:
 • 1) v každém předmětu ústní části SZZ si student vylosuje dvě otázky,
 • 2) příprava probíhá bez pomoci atlasu, u odpovědí student atlas používá,
 • 3) předmět Geografie tvoří dvě otázky z okruhů regionálních geografie vybraných kontinentů/států,
 • 4) předmět Didaktika geografie má jednu otázku zaměřenou teoreticky, druhá je praktická,
 • 5) student u SZZ z Didaktiky geografie předkládá osobní portfolio prací zaměřených na geografické vzdělávání (soubor protokolů ze cvičení a seminářů, příprav na výuku jednotlivých témat apod.).
 • ZKUŠEBNÍ OKRUHY Z GEOGRAFIE:
 • 1. Česká republika: příroda, přírodní zdroje.
 • 2. Česká republika: kulturní krajiny/trvalá udržitelnost.
 • 3. Česká republika: komplexní geografická charakteristika vybraného kraje.
 • 4. Naši sousedé - geografické srovnání.
 • 5. Evropská unie: výzva pro ČR.
 • 6. Západní Evropa.
 • 7. Severní Evropa.
 • 8. Jižní Evropa.
 • 9. Východní a jihovýchodní Evropa.
 • 10. New York - Londýn - Tokio: světová centra.
 • 11. Severní Amerika: Vymezení regionu. Přírodní a lidské zdroje.
 • 12. USA a Kanada: shody a rozdíly, postavení ve světě.
 • 13. Latinská Amerika: příroda/ekologie a lidé.
 • 14. Afrika: stav a perspektivy.
 • 15. Subsaharská Afrika.
 • 16. Rusko a severní Asie.
 • 17. Minulost a budoucnost SNS.
 • 18. Východní Asie: hospodářství a politika.
 • 19. Jižní Asie.
 • 20. Jihovýchodní Asie.
 • 21. Střední východ: ohnisko napětí.
 • 22. Austrálie a Oceánie.
 • 23. Polární oblasti.
 • 24. Moře a oceány: ekosystémy a jejich využívání.
 • 25. Globální problémy lidstva.
 • ZKUŠEBNÍ OKRUHY Z DIDAKTIKY GEOGRAFIE:
 • 1. Revidovaná Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její aplikace v geografickém vzdělávání.
 • 2. Motivace ve výuce zeměpisu.
 • 3. Hodnocení vědomostí a dovedností v zeměpise.
 • 4. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu.
 • 5. Mezipředmětové vazby a průřezová témata RVP.
 • 6. Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu. Zeměpisná olympiáda a jiné soutěže.
 • 7. Současné učebnice zeměpisu pro základní a střední školy, jejich obsah, kvalita a kritéria hodnocení.
 • 8. Strukturní prvky učebnic zeměpisu – kritéria pro výběr učebnice zeměpisu.
 • 9. Využití map a atlasů ve výuce zeměpisu.
 • 10. Učební pomůcky v zeměpisném vzdělávání.
 • 11. ICT v geografickém vzdělávání.
 • 12. Tradiční metody výuky v zeměpise.
 • 13. Vyučovací jednotka ze zeměpisu a její jednotlivé části.
 • 14. Zásady a využití projektové výuky v zeměpise.
 • 15. Seminární a maturitní práce.
 • 16. Terénní výuka v zeměpise: vycházka, exkurze, expedice.
 • 17. Lokální geografie ve výuce zeměpisu.
 • 18. Ekologické a environmentální vzdělávání, výchova, osvěta, trvalá udržitelnost.
 • 19. Využití her ve výuce zeměpisu.
 • 20. Pracovní listy ve výuce zeměpisu.
 • 21. RVP a tvorba ŠVP.
 • 22. Geografické standardy.
 • 23. Mezinárodní charta geografického vzdělávání.
 • 24. Zeměpis pro život - vzdělávání pro budoucnost.
Literatura
 • Studijní literatura uvedena u jednotlivých předmětů
Výukové metody
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Metody hodnocení
Předmět slouží pouze pro administrativní účely.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Státní zkouška, skládá se před komisí
Předmět je vyučován každý semestr.
Po splnění všech podmínek.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.