ZD121 Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Biogeografická část je věnována především regionální biogeografii. Ve větší míře se věnuje mapovým podkladům, zkušenostem s nimi, jejich přednostem i nedostatkům. Další část předmětu je zaměřena na některé opomíjené stránky biogeografie lokálního měřítka. Na závěr je pro kontrast zařazen příklad biogeografické a krajinné problematiky ostrova v polosuchých tropech. Studenti si tak rozšíří svoje znalosti z biogeografie a ekologie o některé speciální problémy, které však zároveň mají uplatnění i v ostatních geografických disciplinách.
Pedogeografická část předmětu se věnuje několika dílčím, úžeji zaměřeným tématům, dále rozvíjejícím nebo doplňujícím poznatky ze základní přednášky pedogeografie. Tematicky se jedná o okruhy zaměřené na půdní klasifikace, metody hodnocení kvality půdy, degradaci půdy erozí, chemické znečištění půd a paleopedologii. Výukové výstupy a získané dovednosti studentů jsou následující:
- budou schopni vysvětlit rozdíly mezi světovými a národními půdními klasifikacemi;
- vyjmenovat a vysvětlit indikátory kvality půdy;
- vysvětlit podsatu nejpoužívanějších modelů eroze půdy;
- identifikovat hlavní zdroje chemického znečištění půd.
Osnova
 • Rozdíl mezi geobiocenologickou a fytocenologickou klasifikací vegetace (nelekejte se, dá se to). Geobotanické a Fytogeografické členění ČR. Silvi-geografické členění ČR a Biogeografické členění ČR. Biogeografická a příbuzná členění Evropy. Nové biogeografické členění světa dle IUCN. Biota extrémních mikrostanovišť v ČR. Případová studie biogeografie tropického ostrova Sokotra (Jemen)
 • Pedogeografie 1. Mezinárodní půdní klasifikace (WRB, US Soil taxonomy), jejich vývoj a posledním inovace, prezentováno je porovnání jednotlivých klasifikací navzájem a jejich konfrontace s národním klasifikačním systémem TKSP.
 • 2. Hodnocení zdraví půdy, indikátory kvality lesních a zemědělských půd v ČR.
 • 2. Degradace půdního pokryvu se zřetelem na půdní erozi.
 • 3. Procesy kontaminace půdy chemickými látkami, xenobiotika v půdách.
 • 4. Paleopedologie, změny půdotvorných faktorů během kvartéru, staré půdy na území ČR.
Literatura
 • ZLATNÍK, A.: Přeheld skupin typů geobiocénů původně lesních a křovinných v ČSSR. In: Zprávy geografického ústavu ČSAV, Vol. 3-4. Brno 1976. Str. 55-64.+tabulka
 • BUČEK, A., LACINA, J.: Geobiocenologie II. 240 s. MZLU v Brně. 1999.
 • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
 • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA a Martin KOČÍ. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info
 • MIKYŠKA, R. et al. (1968-1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Vegetace ČSSR. Soubor map 1:200 000. Academia. Praha.
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Jaroslav MORAVEC, Milan CHYTRÝ, Jiří SÁDLO, Kamil RYBNÍČEK, Jiří KOLBEK a Jaroslav JIRÁSEK. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 1997. 1 s. info
 • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Denisa BLAŽKOVÁ, Vít GRULICH, Miroslava HUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jan JENÍK, Jaroslav JIRÁSEK, Jiří KOLBEK, Zdeněk KROPÁČ, Vojen LOŽEK, Jaroslav MORAVEC, Karel PRACH, Kamil RYBNÍČEK, Eliška RYBNÍČKOVÁ a Jiří SÁDLO. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Praha: Academia, 1998. 341 s. ISBN 80-200-0687-7. info
 • Květena České republiky. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný - Jindřich Chrtek - Pavel Tomšovic. 2. vyd. Praha: Academia, 1997. 557 s. ISBN 8020006435. info
 • Květena České socialistické republiky. 1. Edited by Slavomil Hejný - Bohumil Slavík. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 557 s. info
 • PRŮŠA, Eduard. Přirozené lesy České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR ve Státním zemědělském nakladatelství, 1990. 246 s. ISBN 8020900950. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info
 • CULEK, Martin, Antonín BUČEK, Vít GRULICH, Pavel HARTL, Antonín HRABICA, Jan KOCIÁN, Štěpán KYJOVSKÝ a Jan LACINA. Biogeografické členění České republiky. II. díl. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. Biogeografické členění ČR, svazek 2. ISBN 80-86064-82-4. info
 • CULEK, Martin a Vít GRULICH. Biogeografické členění ČR. 2010. info
 • HENDRYCH, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. info
 • CULEK, Martin. Typologie niv České republiky. In Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů - revitalizace ekosystémů niv. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007. s. 7-57, 50 s. ISBN 978-80-7212-467-1. info
 • ADOLT, Radim, Antonín BUČEK, Martin CULEK, HABROVÁ HANA, Pavel KLVAČ, Jaroslav KOBLÍŽEK, Kamil KRÁL, Petr MADĚRA a Jindřich PAVLIŠ. Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Socotra (Jemenská republika). 1. vyd. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 126 s. info
 • HILLEL, Daniel. Introduction to environmental soil physics. Amsterdam: Elsevier, 2004. xvi, 494. ISBN 0123486556. info
 • BRADY, Nyle C. a Ray R. WEIL. The nature and properties of Soils. 13th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002. xvi, 960 s. ISBN 0-13-016763-0. info
 • NĚMEČEK, Jan, Miroslav KUTÍLEK a Libuše SMOLÍKOVÁ. Pedologie a paleopedologie. Vydání 1. Praha: Academia, 1990. 546 stran. ISBN 8020001530. info
Výukové metody
Přednášky probíhají ve čtyřhodinových blocích jednou za 14 dní. První 2 hodniny každého bloku jsou věnovány pedogeografii, další dvě biogeografii. Součástí přednášek je i půldenní exkurze do blízkého okolí Brna.
Metody hodnocení
Zkouška je klasická ústní, v délce cca 20 min s možností přípravy. Oba přednášející zkoušejí svoji část, známka vzniká dohodou zkoušejících.
Informace učitele
Povinnost navštěvovat výuku samozřejmě není, ale vzhledem k tomu, že se z poloviny jedná přednášky k novým tématům a literatura k nim neexistuje nebo je obtížně dostupná, tak účast velmi doporučuji. Navíc soudím, že se většinou jedná o zajímavé informace a dlouhodobě získávané osobní zkušenosti. Máte-li někdo o něco specifického biogeografického větší zájem, můžeme se domluvit na zařazení dané problematiky do předmětu. M. Culek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/ZD121