ZD153 Hydrosféra (hydrologie, limnologie a glaciologie)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
4/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty doktorského studijního programu Geografie - obor Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: jen pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje základní poznatky z oblasti hydrologie získané v magisterském studiu fyzické geografie o aktuální nové vědecké poznatky. Jde o studium vybraných výzkumných otázek z oblasti hydrologie, limnologie a glaciologie.
Výstupy z učení
Student získává představu o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti aplikované hydrologie, které mu umožňují orientovat se v současných vývojových trendech, metodách a přístupech k řešení jednotlivých problémů. Prokazuje pochopení mechanismů a schopnost analýzy a syntézy studovaných hydrologických procesů a jevů se zvláštním zřetelem na jejich dopady v kulturní krajině.
Osnova
 • Student si po dohodě s vyučujícími vybírá dva tématické okruhy v návaznosti na zaměření své disertační práce.
 • Hydrologie:
 • 1. Časoprostorový vývoj a změny říčních niv a koryt - identifikace klíčových hydrologických a antropogenně ovlivněných faktorů.
 • 2. Splaveniny ve vodních tocích - jejich význam, metody výzkumu a kvantifikace.
 • 3. Metody modelování povodňových rozlivů.
 • Limnologie:
 • 1. Monitorováni jezer v praxi.
 • 2. Rychlost sedimentačních procesů, struktura a skladba sedimentů vybraného jezera.
 • Glaciologie:
 • 1. Faktory a procesy vedoucí k akumulaci sněhové pokrývky a vznik ledovcového ledu.
 • 2. Termální vlastnosti ledovců a mechanika jejich pohybu.
 • 3. Měření a modelování hmotové bilance ledovců – metody výzkumu současných ledovců s využitím geofyzikálních a distančních dat.
 • 4. Analýzy ledovcových jader a jejich využití v dalších vědních disciplínách.
Literatura
  doporučená literatura
 • Mass balance of the cryosphere : observations and modelling of contemporary and future changes. Edited by Jonathan L. Bamber - Antony J. Payne. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xvii, 644. ISBN 0521808952. info
 • CUFFEY, Kurt M. a W. S. B. PATERSON. The physics of glaciers. Fourth edition. Amsterdam: Elsevier,Buttertworth-Heinemann, 2010. xii, 693. ISBN 9780123694614. info
 • HUBBARD, Bryn a Neil F. GLASSER. Field techniques in glaciology and glacial geomorphology. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. x, 400. ISBN 0470844264. info
 • HOOKE, Roger LeB. Principles of glacier mechanics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvii, 429. ISBN 0521544165. info
 • BRIDGE, John S. Rivers and floodplains : forms, processes, and sedimentary record. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. x, 491. ISBN 0632064897. info
 • WETZEL, Robert G. Limnology : lake and river ecosystems. 3rd ed. San Diego: Academic Press, 2001. xvi, 1006. ISBN 0127447601. info
Výukové metody
teoretická příprava, studium aktuálních vědeckých článků, individuální studium, diskuse, konzultace
Metody hodnocení
Typ zkoušky - ústní
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.