ZD155 Biosféra (biogeografie, (krajinná) ekologie)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
4/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní orientace v ekologii a biogeografii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: jen pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz je určen k prohloubení znalostí studentů v ekologii a biogeografii nebo souvisejících oborech.
Výstupy z učení
Student bude schopen detailně popsat, vysvětlit a kriticky zhodnotit teorie a koncepty své specializace v biogeografii, ekologii nebo příbuzné disciplíně. Bude mít dobrý přehled o aktuálním stavu poznání a tyto poznatky bude schopen diskutovat a kriticky hodnotit.
Osnova
 • 1. Úvod - teorie niky, mezidruhové interakce, populační ekologie, teorie metapopulací
 • 2. Areografie a šíření druhů – mapování rozšíření druhů, typy rozšíření (zonální, disjunktní, endemické, kosmopolitní, reliktní), vikariance, mechanismy šíření, typy šíření, bariéry, migrace, biotické výměny, irupce
 • 3. Evoluční biogeografie – mikro- a makroevoluce, mechanismy a typy speciace, konvergence a divergence
 • 4. Geografie společenstev – definice a vymezení společenstva, individualistické a organismální pojetí společenstva, teorie niky a konkurenčního vyloučení, sdružovací pravidla, teorie metaspolečenstev, globální společenstva (biomy), lokální společenstva (fytocenologie, fytocenologické jednotky, biotopy), vegetační stupňovitost
 • 5. Geografie biodiverzity – alfa, beta a gama diverzita a způsoby jejich měření, globální biodiverzita (odhady počtu druhů na Zemi, hromadná vymírání, latitudinální gradient druhové diverzity), regionální a lokální biodiverzita (závislost druhového bohatství na produktivitě a disturbanci, regionální vlivy na lokální druhové bohatství, teorie druhového zásobníku), species-area relationship, alfa a beta diverzita v různých prostorových měřítcích
 • 6. Ostrovní biogeografie – rovnovážná teorie ostrovní biogeografie, species-area relationship, species-isolation relationship, species turnover, zvláštnosti ostrovní bioty
 • 7. Invazní ekologie – základní pojmy invazní ekologie, teorie invazibility, teorie biotické rezistence, Darwin‘s naturalization hypothesis, limiting similarity hypothesis
 • 8. Historická biogeografie – fylogeografie, fylogenetická biogeografie, kladistická biogeografie, biogeografický vývoj Evropy
 • 9. Biogeografické regionalizace – vymezování biogeografických regionů, biogeografické oblasti světa, biogeografické regiony Evropy, biogeografické členění ČR
 • 10. Biogeografie a ochrana přírody – minimální životaschopná populace, SLOSS, globální změny prostředí
 • 11. Analytické metody v biogeografii a jejich použití – jednorozměrné (regresní metody), vícerozměrné metody, metody strojového učení, species distribution modelling, nulové modely v biogeografii a makroekologii
Literatura
  povinná literatura
 • LOMOLINO, Mark V., Brett R. RIDDLE a Robert J. WHITTAKER. Biogeography : biological diversity across space and time. Fifth edition. Sunderland: Sinauer Associates, Inc. Publishers, 2017. xv, 759. ISBN 9781605354729. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
  doporučená literatura
 • KREBS, Charles J. Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San Francisco: Benjamin Cummings, 2001. xx, 695. ISBN 0321042891. info
 • GASTON, Kevin J. a John I. SPICER. Biodiversity : an introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2004. xv, 191. ISBN 9781405118576. info
 • FRANKLIN, Janet a Jennifer A. MILLER. Mapping species distributions : spatial inference and prediction. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xviii, 320. ISBN 9780521700023. info
 • MACARTHUR, Robert H. a Edward O. WILSON. The theory of island biogeography. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2001. xv, 203 s. ISBN 0-691-08836-5. info
 • WHITTAKER, Robert J. a José María FERNÁNDEZ-PALACIOS. Island biogeography : ecology, evolution, and conservation. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. xii, 401. ISBN 9780198566120. info
 • Macroecology : concepts and consequences : the 43rd Annual Symposium of the British Ecological Society, held at the University of Birmingham, 17-19 April 2002. Edited by Tim M. Blackburn - Kevin J. Gaston. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2003. xvii, 442. ISBN 0521549329. info
 • HUBBELL, Stephen P. The unified neutral theory of biodiversity and biogeography. Princeton: Princeton University Press, 2001. xiv, 375 s. ISBN 0-691-02128-7. info
 • Scaling biodiversity. Edited by David Storch - P. A. Marquet - James H. Brown. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xvii, 470. ISBN 9780521876025. info
 • Conservation biogeography. Edited by Richard J. Ladle - Robert J. Whittaker. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. x, 301. ISBN 9781444335033. info
 • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 3rd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 2012. xvi, 990. ISBN 9780444538680. info
 • GUISAN, Antoine, Wilfried THUILLER a Niklaus Emanuel ZIMMERMANN. Habitat suitability and distribution models : with applications in R. Edited by Valeria Di Cola - Damien Georges - Achilleas Psomas. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xiii, 462. ISBN 9780521758369. info
  neurčeno
 • GASTON, Kevin J. The structure and dynamics of geographic ranges. 1st pub. New York [N.Y.]: Oxford University Press, 2003. x, 266. ISBN 0198526415. info
 • Invasion ecology. Edited by Julie L. Lockwood - Martha F. Hoopes - Michael P. Marchetti. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013. 444 p. ISBN 9781118570838. info
Výukové metody
Výuka probíhá samostudiem na základě doporučené literatury
Metody hodnocení
Ústní zkouška. U studentů zpracovávajících disertační práci z biogeografie či krajinné ekologie bude při zkoušce kladen důraz na body osnovy 6 - 11 s tím, že znalost témat předchozích bodů se automaticky předpokládá. Pro studenty zpracovávající disertační práci z jiných oborů bude důraz kladen na témata bodů osnovy 1 - 5.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.