ZD356 Regionální rozvoj a regionální politika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/4. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit teoreticko-metodologické znalosti regionálního rozvoje a regionální politiky v návaznosti na řešené téma disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat teorie regionálního rozvoje relevantní vzhledem k tématu své disertační práce;
- kriticky hodnotit přínos vybraných teorií regionálního rozvoje;
- identifikovat nástroje regionální politiky relevantní k tématu disertační práce.
Osnova
  • Na první schůzce vyučujících se studenty představí studenti téma své disertační práce a bude identifikována skupina teorií regionálního rozvoje, jimiž by jejich výzkum mohl být po teoretické stránce rámován. Následně studenti dostanou zadánu četbu relevantní literatury a na dalších schůzkách proběhne jejich kritická interpretace formou diskuse s vyučujícími.
Literatura
    povinná literatura
  • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozš. V Praze: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 9788024619743. info
    doporučená literatura
  • WOKOUN, René. Regionální rozvoj : (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 9788072016990. info
  • Handbook of local and regional development. Edited by Andy Pike. New York: Routledge, 2011. ISBN 9780415548311. info
Výukové metody
Předmět bude probíhat formou osobních konzultací mezi vyučujícími předmětu a studenty. Těžiště práce tvoří samostudium textů.
Metody hodnocení
Odborná diskuze nad obsahem přečtených textů, které jsou relevantní k tematické náplni předmětu a teoretickému uchopení disertační práce studenta. Předmětem hodnocení je kritická interpretace textů k řešené disertační práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2020, podzim 2020.