Bi7020 Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi7118 Diplomová práce LGMD I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři prohlubuje experimentální část diplomové práce. Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s činností pracovišť, na kterých se provádí specializovaná genetická, cytogenetická či molekulárně biologická laboratorní vyšetření. Praxi absolvuje student po konzultaci se svým školitelem v některé z laboratořích zabývajících se genetickým, cytogenetickým či molekulárně biologickým vyšetřením pro diagnostické účely.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatně využít svých praktických dovedností a hlubšího poznání principů klinické genetiky a molekulární biologie při genetickém vyšetřování pacientů nebo diagnostice patogenních mikroorganismů a genomů.
Osnova
  • Program odborné praxe je vypracováván individuálně na základě zvoleného tématu diplomové práce dle odborného zaměření jednotlivých klinických laboratoří. Obecné požadavky na průběh odborné praxe: - seznámení se s klinickým provozem laboratoře, studium bezpečnostních předpisů, pracovních postupů a další dokumentace související s činností klinické laboratoře - studium odborné literatury, metodik, manuálů a další dokumentace související s odbornou praxí v laboratoři - realizace odborné stáže v klinické laboratoři zabývající se cytogenetickým/molekulárně genetickým vyšetřením dle návrhu a požadavků školitele diplomové práce.
Literatura
  • Norma ČSN EN ISO 15189 (855101) Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost - Medical laboratories - Requirements for quality and competence
Výukové metody
Stáž v cytogenetické/molekulárně biologické laboratoři
Metody hodnocení
Kreditové hodnocení školitelem diplomové práce na základě předložení laboratorních protokolů
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.