Bi6491 Bakalářská práce LGMD II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5490 Bakalářská práce LGMD I
Molekulární biologie a genetika živých systémů Základní metody molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět bakalářská práce LGMD II je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. Studenti vypracují rešeršní práci dle zadaného tématu s problematikou z oblasti molekulární biologie a genetiky člověka, živočichů, rostlin, bezobratlých, virů a prokaryot.Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - analyzovat předložený problém a navrhovat jeho řešení - pracovat s odbornou literaturou - uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace - formulovat vlastní závěry a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry teoretické vědecké práce - po absolvování tohoto kurzu by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, příprava bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Informace učitele
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu. Teoreticky zpracovat zadané téma ve formě písemné práce vyvázané do pevné vazby. Ke zpracování použít dostupnou literaturu, tj. separáty, odborné časopisy,. monografie, apod. Práci je třeba odevzdat v termínu uvedeném v časovém harmonogramu akademického roku v příslušném školním roce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.